هدفگذاریصادرات2/2 میلیارددالریخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- برای سالجاری هدفگذاری صادرات 2/2 میلیارد دالر خودرو صورت گرفته است.وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم »برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتشر کرد که در آن راهبردهای اینوزارتخانهبرایتوسعهبخشصنعتکشورپیشبینیشدهاست.بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به »برنامه راهبردی صنعتخودرو«است.دربرنامهراهبردیصنعتخودروراهکارهاییدرزمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف پیشبینی شده که از جمله آنها پیشبینی افزایش صادرات خودرو و قطعهاست.دراینزمینهدربرنامهراهبردیصنعتخودروپیشبینیشدهکه درسالجاریارزشصادراتصنعتخودروبه2/2 میلیارددالربرسد.

این هدفگذاری در حالی است که سال گذشته میزان صادرات خودرو بسیار کمتر از این میزان بود و مشخص نیست هدفگذاری صورت گرفته برای صادرات خودرو در سالجاری محقق خواهد شد یا خیر.

این وضعیت در حالی است که در سند »اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در «1404قفا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.

در ای//ن زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیلوتقویتزیرساختهایموردنیازوبسترهایقانونیصادراتوافزایش مشوقهایصادراتیواعطایآنمتناسبباارزشافزودهمحصوالتصادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل شده است.ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بینالمللی و پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.