رشد31 درصدیتولیدفوالدایران

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در پنجماههنخستسالجاریمیالدیبارشد31 درصدینسبتبهمدتمشابه سال قبل از مرز هشت میلیون تن عبور کرد که این عدد نشاندهنده رشد 13 درصدی در تولید فوالد است.تولید فوالد ایران که در پنج ماهه نخست سال6102 بالغبر612/7 میلیونتنگزارششدهبود،درپنجماههنخست سالجاری میالدی 8/159هب میلیون تن افزایش یافته است.کل تولید فوالد منطقه خاورمیانه در پنج ماهه امسال بالغ 11/733رب میلیون تن بوده که 69 درصد از این رقم مربوط به تولید فوالد در ایران است.تولید فوالد قطر در این دوره 0/3 درصد و تولید فوالد عربستان 1/7 درصد کاهش داشته و تولیدفوالداماراتبارشد1/51 درصدیمواجهشدهاست.تولیدفوالدجهان نیز در پنجماهه نخست سالجاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4/7 درصدی داشته و به 694 میلیون تن رسیده است.بر اساس این گزارش تولید فوالد ایران در س//ال 2016 با رشد 10/8 درصدی نسبت به سالقبلازآنبه9/71 میلیونتنرسیدوایرانچهاردهمینتولیدکننده فوالد جهان در این سال شناخته شد. سهم ایران از کل فوالد تولیدی جهان دراینسال1/1 درصدبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.