كيارستميهنرمندانهزندگيكرد

Jahan e-Sanat - - News - رسانه

مراسم نكوداشت عباس كيارستمي با عن//وان »زندگي و ديگ//ر هيچ« به مناسب فرا رسيدن سالروز تولد عباس كيارس//تمي به همت خانه هنرمندان ايران، انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران و مدرسه ويژه پنجشنبه اول تير در مح//ل خانه هنرمندان ايران برگزار شد. در ابتداي اين مراسم مجيد رجبي معمار، مديرعامل خانه هنرمندان ايران ضمن خيرمقدم به شركتكنندگان در مراس//م جشن تولد 77 سالگي عباس كيارستمي گفت: اي كاش كيارستمي امروز بود و تولدش را به خودش تبريك ميگفتيم. كيارستمي انسان و هنرمند بزرگي بود كه ب//ا فعاليتهاي متعدد هنرياش نام و آوازه ايران را در عرصه بينالمللي بر س//ر زبانه//ا انداخت. او افزود: در اين يك سالي كه كيارستمي در ميان ما نيست، بدون اغراق بر تك تك ما س//خت گذش//ت. زماني كه او از مي//ان ما رفت م//ن در كره جنوبي بودم و در اين سفر هر بار كه در جمع هنرمندان اين كش//ور قرار ميگرفتم نخستين چيزي كه ميگفتند تسليت و ابراز همدردي براي درگذشت عباس كيارس//تمي بود. اين ابراز احساسات و همدردي براي من بسيار ارزشمند بود. رجبي معمار گفت: كيارستمي هنرمند چندوجهي و جهاني بود كه با تفكر يكه و منحصر به فردش تاثير بهس//زايي بر زمانه خودش گذاشت. خانه هنرمندان اي//ران با هم//كاري انجم//ن طراحان گرافيك و مدرس//ه ويژه براي تولد 77 سالگي او مراسم ويژهاي را ترتيب داده كه اين مراسم با آيين رونمايي پوستر ابراهيم حقيقي براي تولد كيارستمي آغاز شده و اين مجموعه برنامه تا 14 تيرماه ادامه خواهد داشت. اميد است با اي//ن برنامهها قدم//ي در به تصوير كشيدنبزرگيوهنرآفرينيكيارستمي برداشته باشيم.

88سالگيمثلآرمگروهبانها است

در ادام//ه ابراهيم حقيق//ي با بيان اين مطلب كه عباس كيارستمي عضو افتخاري انجمن طراحان گرافيك بود گفت: ششم اس//فند 1394 به همراه جمعي از دوستان از جمله ليلي گلستان مهمان خانه دوس//تي بوديم و فرداي اي//ن روز قرار بود عباس كيارس//تمي ب//راي انجام پارهاي از آزمايشها راهي بيمارستان ش//ود. كيارستمي در اين مهماني مرد بلند قامتي كه هيچ يك از ما نميشناختيم را با خود همراه كرده بود. وقتي مرد براي كش//يدن سيگار به بالكن رفت از كيارس//تمي درباره او پرسيديم و او گفت دوستي نويافته است كه 10 روز پيش پسرش را از دست داده اس//ت چون اندوهگين بود او را امشب با خود همراه كردم تا ش//ايد بخشي از اندوهش كاسته شود. او افزود: حضور اين دوست موجب شد با كيارستمي و ساير دوستان درباره مرگ صحبت كنيم و از تلخي از دست دادنهايمان بگوييم. پس از آن با كيارستمي درباره تولد 77 سالگي و 88 سالگي حرف زدم و اينكه چقدر همنشيني اين دو عدد در كنار ه//م ميتواند زيبا باش//د و او با روحيه طنزش گفت: 88 س//الگي البته مثل آرم گروهبانها است. حقيقي با اشاره به آخرين ديدارش با كيارستمي گفت: وقتي كيارس//تمي بيمارياش شدت گرف//ت من و خس//روي و فرهادي در سفر بوديم و سفر بر ما زهر شد. وقتي برگش//تيم بارها به ديدارش رفتم و در اين ديدارها تنها به س//المي و عليكي خالصه ميش//د و بعد ه//م بهمنپور خبر ش//وكآور رفتنش را به من داد. اين گرافيست پيشكس//وت ادامه داد: كيارستمي هنرمند منحصربهفردي بود و به ش//اگردانش زندگي كردن و فيلم س//اختن را آموزش داد . هنرجويان او ام//روز هر ي//ك راه خودش//ان را پيدا كردهاند و فيلمهايي ميسازند كه نگاه تصنعي در آن به چشم نميخورد. او در ادامه با اشاره به پوستري كه كيارستمي براي فيلم لباسي براي عروسي ساخته بود، گفت: اين پوس//تر را كيارستمي برخالف تمام آموزههايي كه در رشته گرافيك آموزش ميدهند خلق كرد و تمام اطالعاتي كه در اين پوس//تر قرار بود به مخاطب بدهد را روي برچسبي كه پشت يقه لباس حك شده بود درج كرد كه اين رويكرد او براي من بسيار آموزنده بود. از او بسيار آموختم و سعي كردم آنچه آموختهام را به ديگران نيز ياد بدهم.

به گفته حقيقي كيارستمي با آثاري كه در عرصه گرافيك خلق كرد به نوعي به ما ياد داد كه به آموزههاي آكادميك لگد بزنيم و راه خودمان را پيدا كنيم.

حقيقي ادامه داد: كيارس//تمي در پوس//ترهايي كه براي فيل//م طراحي ك//رد از همان جنس س//ادگي حرف زد كه وقتي دو نفر در كافه مقابل هم مينش//ينند و قهوه سفارش ميدهند و حرفهايش//ان را ريزري//ز براي هم ميزنند پوس//ترها و فيلمهايش همه مخاط//ب خ//اص داش//تند و خودش ه//م معتقد بود غريبهه//ا فيلمهاي او را نميفهمن//د و اتفاق//ا خ//ودش نيز نميخواست براي غريبهها فيلم بسازد. او در ادامه صحبتهايش ضمن تعريف خاطرههايي از پوسترهايي كه براي آثار سينمايي كيارستمي خلق كرده بود، بخشهايي از متنهايي كه كيارستمي نوشته بود را براي حاضران خواند و در بخش پاياني سخنانش صداي بخشي از صحبتهاي كيارستمي را براي حاضران در مراسم پخش كرد.

در بخش ديگري از اين مراسم امراهلل فرهادي گفت: من هيچوقت ش//اگرد مس//تقيم كيارستمي نبودم اما در 17 سال گذش//ته به واسطه همسايگي از او بس//يار آموخت//هام و در اي//ن مدت گاه ه//ر روز فرصتي فراهم ميش//د تا ضمن پيادهروي با هم گپوگفتي هم داشته باشيم.

او درباره برنامهاي كه براي نكوداشت كيارستمي ترتيب داده شده، گفت: در اي//ن برنامه س//عي كردهايم از بضاعت خودمان اس//تفاده كنيم و حامي مالي نداشته باشيم و اين نمايشگاه نكوداشت بهنوعي قدرداني شاگردان كيارستمي از اوست. در اين نمايشگاه توانستهايم 30 درصد آثار گرافيك كيارستمي را براي اولينبار گ//ردآوري كنيم و به نمايش بگذاريم. اميدوارم تا سال آينده بخش اعظ//م آثار او را گردآوري و در معرض ديد مخاطبان بگذاريم و كتابي نيز به همين مناسبت منتشر كنيم.

همچني//ن در ادامه مراس//م فيلم 42 دقيق//هاي براس//اس گفتوگوي محمودرضا بهمنپ//ور و امير اثباتي با عباس كيارستمي كه در مدرسه ويژه برگزار شده بود پخش شد. در خالل اين فيلم عكسها و بخشهايي از فيلمهاي كيارس//تمي به انتخاب امير اثباتي با تدوين مهدي دوائي نمايش داده شد. علياكبر صادقي بهعنوان قديميترين دوست كيارس//تمي براي ذكر خاطره دعوت ش//د و گفت: من با كيارستمي از سال 1338 در مدرسه آشنا شدم و اين دوستي و آشنايي تا آخرين لحظه حيات او ادامه داشت و پس از دبيرستان نيز به فاصله يك سال كيارستمي هم دانشگاهي من در دانشگاه شد و بعدها در آتليه هفت همكار من شد و با من كار ميكرد. او افزود: يكبار كيارستمي يك مينياتور كش//يده بود و آن را نزد من آورد و گفت براي كشيدنش خيلي زحمت كشيدهام اما كشيدن صورتش براي من دشوار است لطفا شما صورت آن را براي من بكش//يد من به او گفتم لطفا آنقدر تمرين كن تا خودت درست بتواني آن را بكش//ي و كيارس//تمي با ناراحتي از پيش//م رفت و بعدها به من گفت اين از معدود دفعاتي بود كه جواب نه شنيده است.

صادقي در پايان س//خنانش گفت: عباس كيارس//تمي عزيزترين دوستم بود و تا پايان زندگيام بهترين دوستم و عم//وي فرزندانم باق//ي ميماند. در تمام اين مدت هيچگاه كدورتي ميان ما شكل نگرفت و هميشه با هم با خنده و مهرباني روبهرو شدهايم.

تقدي/م کت/اب »در س/تايش زندگ/ي هديه کوچكي اس/ت« به بهمنکیارستمی

محمودرضا بهمنپور نيز در سخنان بسيار كوتاهي خاطره طنزي از عباس كيارستمي تعريف كرد و گفت: بهمن كيارس//تمي در تمام يك س//ال و نيم گذشته با مردانگي از هيچ كاري براي پ//درش فرو نگذاش//ت و كت//اب »در ستايش زندگي هديه كوچكي است« را براي قدرداني به بهمن كيارس//تمي تقديم ميكنيم.

در اي//ن مراس//م همچني//ن فيلم پش//تصحنه تيتراژ پاياني »به همين سادگي« پخش شد. كيارستمي تيتراژ اين فيلم را ساخته بود.

در اين مراسم همچنين كتاب »در س//تايش زندگي عباس كيارستمي« ك//ه ش//امل گفتوگوي امي//ر اثباتي و محمودرض//ا بهمنپ//ور ب//ا عباس كيارستمي و آثار گرافيك اين هنرمند برجسته كه به كوشش امراله فرهادي و توسط انتشارات ويژهنگار با همكاري انتش//ارات نظر منتش//ر ش//ده است، رونمايي ش//د و نسخهاي از اين كتاب به بهمن كيارستمي تقديم شد.

پس از پايان مراس//م، نمايشگاه از آثار طراحي گرافيك عباس كيارستمي در گال//ري ممي//ز خان//ه هنرمن//دان افتت//اح ش//د كه ت//ا 14 تي//ر ميزبان عالقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.