حجم و تنوع آثار بيضايي كمنظير است

Jahan e-Sanat - - News -

بهرامبيضاييپژوهشگر،نمايشنامهنويسوكارگردانبرجستهتئاتروسينماي ايران، روز پنجشنبه اول تيرماه از دانشگاه سنت اندروز اسكاتلند، كه با بيش از ششصد سال سابقه تاريخي قديميترين دانشگاه اسكاتلند به حساب ميآيد، دكتراي افتخاري ادبيات دريافت كرد.

اين برنامه كه به پيشنهاد و با برنامهريزي مدير گروه ادبيات فارسي، سعيد طالجوي و با حمايت پروفسور علي انصاري )مدير گروه ايرانشناسي دانشگاه سنت اندروز( به انجام رسيد براي بزرگداشت شصت سال فعاليت فرهنگي بهرام بيضايي در عرصه نمايش، سينما، و اسطورهشناسي ايران انجام شد. همزمان با بيضايي، پروفسور آنتوني كوهن )پژوهشگر برجسته مردمشناسي( و مايكل پالين )نويسنده، طنزپرداز و برنامهساز برجسته تلويزيوني بريتانيا( مفتخر به دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه سنت اندروز شدند. در اين برنامه، سعيد طالجوي در مورد ديالوگ بيضايي با سينماي ايران در فيلم رگبار، پرويز جاهد در مور عناصر تريلر جنايي در فيلمهاي بيضايي با تمركز روي فيلمهاي كالغ، شايد وقتي ديگر و سگكشي، مريم قربان كريمي در مورد هويت زنانه در رگبار، سعيد زيدآبادينژاد در مورد چندزباني در فيلم باشوي بيضايي، فرشاد زاهدي در مورد فضا، زمان، بدنها و حافظه در آثار بيضايي، نينا خامسي در مورد بازنمايي جوانان آواره در سينماي ايران، فرشيد كاظمي در مورد جنبههاي شاعرانه و اسطورهاي صداي زنانه در سينماي بيضايي، فاطمه خوانساالر در مورد خوانش بومگرايانه از غريبه و مه، چريكه تارا و باش//و غريبه كوچك، حميد احيا در مورد زبان و شيوههاي اجرايي در طربنامه بيضايي و نيلوفر بيضايي در مورد نبوغ بيضايي و تالش خستگيناپذير او در تئاتر و سينماي ايران سخنراني كردند.

پروفسور علي انصاري كه در كنار پروفسور منزيس كمپبل )رييس دانشگاه( و پروفسور سالي ماپستن )مدير اجرايي دانشگاه( مسووليت معرفي بهرام بيضايي و تقديم لوح تقدير و دكتراي افتخاري به او را برعهده داشت، در سخنراني خود به حجم و تنوع كمنظير آثار بيضايي اشاره كرد و از تاثير آثار پژوهشي، نمايشي و سينمايي او بر چندين نسل از فعاالن فرهنگي ايران سخن گفت.

برنامههاي مربوط به اين مراسم با يك گردهمايي دوروزه در روزهاي دوم و سوم تيرماه ادامه خواهند يافت كه در آن تعدادي از چهرهها و پژوهشگران دانشگاهي در مورد جنبههاي مختلف آثار بيضايي سخنراني خواهند كرد.

سعيد طالجوي در مورد اهميت اين گردهمايي به ايلنا گفت: »اهميت آثار آقاي بيضايي در بازخواني و به كارگيري شيوههاي نمايشي و آييني ايراني در آثار برجستهاي كه فرهنگ ايران و هويت تاريخي، فردي و جمعي انسان، بهويژه انسان ايراني را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار ميدهد بر هيچ يك از ايرانيان اهل نمايش و سينما پوشيده نيست. اما وجود برنامههايي نظير آنچه در اين سه روز در سنت اندروز به انجام ميرسد باعث خواهد شد هنرمندان و پژوهشگران غيرايراني، كه ايران را تنها با برداشتي محدود از آثار فردوسي، حافظ، خيام و مولوي ميشناس//ند با هنرمند و پژوهش//گر كمنظيري آشنا شوند كه آثارش گزارههاي نويني براي بيان نمايشي و سينمايي جهان به ارمغان آورده است و اين در نهايت باعث آش//نايي دنياي خارج از ايران با جنبههاي ناشناختهاي از غناي فرهنگي ايران در قرن بيستم و بيست و يكم خواهد شد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.