هياتمديره خانه كتاب ابقا شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- هيات امناي خانه كتاب با حمايت از عملكرد هياتمديره كنوني اين موسسه، دوره فعاليت آن را براي دو سال ديگر تمديد كرد. همچنين مقرر ش//د مجيد غالميجليس//ه در اين دوره نيز به عنوان مديرعامل فعاليت كند. جلسه هيات امناي موسسه خانه كتاب با حضور سيدرضا صالحياميري )وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رييس هيات امنا( و ساير اعضاي اين هيات شامل سيدعباس صالحي، احمد مسجدجامعي، مهدي فيروزان، محمدعلي مهدويراد و نجفقلي حبيبي و همچنين جمعي از اعضاي هياتمديره در محل موسسه خانه كتاب برگزار شد.

در اين جلسه مجيد غالمي جليسه مديرعامل خانه كتاب، گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در دو سال گذشته ارائه كرد و در ادامه و پس از صحبتهاي برخي از اعضاي حاضر در جلسه، هيات امناي خانه كتاب به اتفاق آرا با دفاع از عملكرد دو س//اله هياتمديره منصوب خود، دوره فعاليت آن را تمديد كرد. بر اين اساس محمدرضا زائري، نيكنام حسينپور، علياصغر محمدخاني، عبدالرضا ايزدپناه و مجيد غالميجليسه، دو سال ديگر هم به عنوان هياتمديره خانه كتاب فعاليت خواهند كرد. همچنين مطابق تصميم هياتمديره، مجيد غالمي جليسه براي دو سال ديگر در سمت مديرعاملي خانه كتاب ابقا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.