فيلمسازكردستانيرهبرفرهنگيسازمانمللشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- تيمور قادري فيلمساز جوان كردستاني، با ساخت فيلم كوتاه »ماهي بزرگ« موفق به كسب عنوان رهبر فرهنگي سازمان ملل شده اس//ت. اين فيلم با موضوع مهاجرت، كه درباره غرق شدن آيالن كردي در پي جنگهاي داخلي سوريه بود، توانست برنده جايزه جهاني يونسكو شود. در پي اين موفقيت، سازمان ملل متحد وي را يكي از رهبران بين فرهنگي سازمان خود با هدف »تقويت و درك همكاري بين فرهنگها به وسيله سينما« معرفي كرده است. تيمور قادري كه زاده كامياران است ،چندين فيلم با عنوانهاي انار ميوه بهشت است، ميخورد بر بام خانه، چيدن سپيدهدم، ساعت، آغوش و چند فيلم ديگر در كارنامه فعاليتهاي س//ينماي خود دارد كه محصول حوزه هنري كردس//تان است. او برنده 18 جايزه داخلي و خارجي به خاطر فيلمهاي انار ميوه بهش//ت است و چيدن سپيده دم، شده است. كامياران در 65 كيلومتري جنوب سنندج واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.