آغاز ثبتنام بيمه تكميلي اعضاي خانه سينما

Jahan e-Sanat - - News -

ثبتنامبيمهتكميليدرماناعضايخانهسينماطبقروالسالگذشته توسط بيمه آسماري انجام ميشود و اعضا ميتوانند از امروز تا روز يكشنبه 25 همين ماه از ساعت 10 تا 16 با در نظر گرفتن شرايط الزم به خانه سينما )ساختمان بهار( مراجعه كنند. در مرحله اول ثبتنام، صرفا اعضايي كه منشأ بيمه اول آنها بيمه خانه سينماست تحت پوشش قرار ميگيرند. همچنين اعضاي محترم بايد با مراجعه به صنف خود و دريافت فرم مربوطه و تاييد آن توسط صنف با مدارك زير جهت ثبتنام اقدام كنند.

همچنين اعضا ميتوانند جهت دريافت فرم و كسب اطالعات بيشتر ب//ه نش//اني www.khanehcinema.ir مراجع//ه و با ش//مارههاي 77534922 تماس حاصل فرمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.