زنگ خطر تنوع پذيری حمالت در فضاي مجازي

Jahan e-Sanat - - News - ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ

هكرها مدتهاس//ت كه مش//غول حمله به س//رورهاي كمپاني اس//كوئر انيكس ب//راي ب//ازي نقشآفريني آنالين ‪Final Fantasy XIV‬ هس//تند و ب//ه نظر ميرس//د كه كمپاني ناش//ر بازي، قادر به برطرفسازي مشكالت نيست. اسكوئر انيكس اخيرا در وب سايت خود، حمالت جديد توسط شخص يا اشخاص ناشناختهاي را تاييد كرده و خبر از حمله محرومسازي از سرويسي (DDoS) داده كه طي يك هفته اخير در جريان بوده است.

حم//الت ،DDoS يك س//رور را با اطالعات بيارزش پر ميكنند و همين موضوع، در انتقال پاكت ديتاهاي استاندارد اختالل بهوجود ميآورد. اسكوئر انيكس تا به اين لحظه مانند هر كمپاني ديگري كه مورد حمالت محرومسازي از سرويس قرار ميگيرد به موضوع واكنش نشان داده و ميگويد تيمي از متخصصان، مشغول برطرفسازي مشكالت به وجود آمده هستند؛امااينتالشهاممكناستنتيجهايدربرنداشتهباشد، چون »متد حمله در هر لحظه تغيير ميكند.«

در مقام توضيح، حمالت محرومسازي از سرويس قادر به دگرگوني لحظهاي هستند تا تمام اقدامات امنيتي متقابل را دور بزنند؛ دليل اين مساله آن است كه حملهكنندگان، مجموعهاي از ديوايسهاي هوش//مند و متصل به يكديگر )كه معموال باتنت ناميده ميشوند و صرفا به كامپيوترها محدود نيس//تند( را براي اين حمالت مورد استفاده قرار ميدهند.

جاناتان پن، مدير اس//تراتژي كمپاني Avast ميگويد: »ام//روزه باتنته//ا، مانند آنهايي كه به س//رورهاي فاينال فانتزي حمله كردهاند، هيچ محدوديتي ندارند. هر پرينتر، هر كنسول گيمينگ و هرچيز ديگري كه به اينترنت متصل شده، ميتواند بهعنوان باتنتي براي راهاندازي حمالت DDoS مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به اين گفته و با توجه به اينكه اينترنت اشيا درحال باز كردن راه خود به دوربينهاي امنيتي، يخچالهاي هوشمند و ديوايسه//اي ش//بيه آمازون اكو اس//ت، مقابله با حمالت ،DDoS روزبهروز سختتر و سختتر ميشود.

پن ميگويد: حقيقت اين است كه قدرت چنين حمالتي، از اينجا به بعد دائما دچار دگرگوني ميشود. بهزودي ما شاهد حمالت خودكار يا حمالت مبتني بر هوش مصنوعي خواهيم بود كه بهصورت مستقل عمل ميكنند، با شرايط وفق مييابند و تصميمات خودش//ان را ميگيرن//د. در اين صورت، خطر بزرگتري دستگاههاي ديجيتالي ما و زيرساختهاي وب را تهديد خواهد كرد.

پن پيشنهاد ميكند كه مردم دستگاههاي خود را به روز نگه داشتهوازآنهاباپسووردهايقدرتمندومنحصربهفردمحافظت كنند اما تجربه نشان داده كه مردم كمترين مقاومت را از خود نشان ميدهند و نهتنها از پسووردهاي منحصربهفرد استفاده نميكنند، بلكه حاضر به پرداخت مبالغي براي نرمافزارهاي امنيتينيزنيستند.بنابراينكمپانيهايينظيراسكوئرانيكس باي//د دنبال راههاي تازهاي ب//راي مقابله با حمالت DDoS باشند يا محصوالت مبتني بر اينترنتشان، با شكستي تجاري مواجه نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.