شرکت آب و فاضالب خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

نظارت شما به اينترنت متصل شوند، يكسري از قوانين بايد تعيين شوند.

ب//راي جلوگي//ري از آس//يب به كودكانت//ان، آنها را تش//ويق كنيد تجارب اينترنتي خود را با شما سهيم شوند و همراه با كودكانتان از اينترنت لذت ببريد. به آنها بياموزيد تفاوت بين درست و غلط در اينترنت هماني است كه در دنياي واقعي وجود دارد.

به گزارش ايسنا، اگر فرزندانتان به اتاقهاي گفتوگو سر ميزنند، از برنامههاي پيامرسان فوري و بازيهاي ويدئويي آنالين اس//تفاده ميكنند يا فعاليتهاي ديگري كه جهت مشخص كردن نامي براي خودشان نياز است، انجام ميدهند، به آنها در انتخاب اين نام كمك كنيد و مطمئن ش//ويد كه اين نام باعث افشاي اطالعات شخصي در موردشان نميشود.

براس//اس اطالعات سايت پليس فتا، به فرزندانتان بياموزيد به غرايز خود اعتماد كنند. اگر در مورد چيزي احس//اس ناخوشايندي دارند، بايد به ش//ما درباره آن بگويند. همچنين به آنها تاكيد كنيد كه آدرس، ش//ماره تلفن يا ساير اطالعات شخصي، شامل جايي كه به مدرسه ميروند يا جايي كه دوس//ت دارند ب//ازي كنند را در فضاي مجازي ارسال نكنند.

به كودكان بياموزيد كه چگونه به ديگر اس//تفادهكنندگان از اينترنت، احت//رام بگذارند. مطمئن ش//ويد كه آنه//ا ميدانن//د قواعد رفت//ار خوب فقط به دليل اينكه پش//ت كامپيوتر هستند، تغيير نميكند. همچنين به فرزندانتان تأكيد كنيد به داراييهاي ديگر كاربران احترام بگذارند. برايشان توضيح دهيد كپيهاي غيرقانوني از كاره//اي ديگران - مانند موس//يقي، بازيهاي تصويري و ساير برنامههامانند دزديدن آنها از يك فروش//گاه است.

به كودكانتان بگوييد هرگز نبايد دوس//تان اينترنت//ي خود را ش//خصا مالق//ات كنن//د. توضي//ح دهيد كه دوستان اينترنتي ممكن است هماني ك//ه خودش//ان ميگويند، نباش//ند. همچني//ن ب//ه آنه//ا بياموزيد هرچه ميخوانند و ميبينند، صحيح نيست. آنها را تشويق كنيد كه در مورد صحت مطالب اينترنت از شما سوال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.