حفظ مصونيت كودكان از آسيب های اينترنت

Jahan e-Sanat - - News -

امروزه فضاي مجازي و اس//تفاده از اينترنت توس//ط كودكان هم مورد اس//تفاده بس//ياري ق//رار ميگيرد و ب//ا توجه به گس//تردگي اينترنت در حوزهه//اي مختلف، ل//زوم نظارت بر اي//ن فضا ب//راي آنها ام//ري ضروري بهشمار ميرود.

اينترنت ميتواند مكاني گسترده براي ك//ودكان باش//د ت//ا بياموزند، سرگرم ش//وند، با دوستان مدرسهاي گ//پ بزنن//د و با آس//ودگي خيال به مكاشفه بپردازند. اما درست همانند دني//اي واقعي، وب هم ميتواند براي كودكان خطرناك باشد. قبل از اينكه به كودكانت//ان اج//ازه دهيد بدون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.