گوگلگلس براي اولينبار بهروزرساني شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- شركت گوگل پس از عرضه عينك هوشمند خود موسوم به گوگلگلس در سال 2014 ميالدي، براي اولين بار، آن را بهروزرساني كرد. اين بهروزرساني بزرگ نيست اما برخي از ايرادات آن رفع شده و براساس س//ايت پشتيباني گوگل، كارآيي كلي آن نيز بهبود يافته است.

گوگل از اتصال تجهيزاتي مانند صفحهكليد و ماوس، با اس//تفاده از فناوري بلوتوث پش//تيباني كرده است. البته علت پشتيباني از اين تجهيزات هنور مشخص نيست.

گوگلگلس يك كامپيوتر پوشيدني است كه طراحي ساده و معمولي آن تالشي جهت ترغيب كاربران به استفاده از اين فناوري جديد است. اين عينك سبك، بدون شيشه است و تنها در مقابل يكي از چشمهاي كاربر، با استفاده از يك منشور، تصويري معادل يك نمايشگر 25 اينچي را كه در فاصله 2/5 متري قرار دارد، نمايش ميدهد.

گوگلگل//س يكي از پروژههاي ناموفق ش//ركت گوگل اس//ت كه در واقع بخش//ي از پروژه آزمايش//گاه ايكسگوگل محسوب ميشود. اين آزمايش//گاه روي محصوالت دنياي آينده مانند خودروهاي بدون سرنشين كار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.