نخستينصفحهنمايشگرانعطافپذيردنيا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-يكشركتفناورينخستينصفحهنمايشگرانعطافپذيرشفاف 77 اينچ دنيا را ساخته است.

ش//ركت الج//ي اع//الم ك//رد ع//رض اي//ن صفح//ه نماي//ش ‪1 7 0 /5‬ س//ا نتيمتر ا س//ت و صفح//ه نما ي//ش و ض//و ح UHD دارد.شفافيتآننيز40درصداست.

اين صفحه نمايش قابليت منعطف شدن روي هر سطحي حتي پلهها را نيز دارد و ميتوان آن را تا 180 درجه خم كرد. همچنين اين قابليت باعث سهولت حملونقل اين محصول شده است.

البته نميتوان انتظار داشت اين شركت در آينده نزديك تلويزيون يا مانيتورهاي شفاف خميده بسازد.

اين نوع فناوري صفحه نمايش اصوال براي نمايش است. اين در حالي اس//ت كه شركتهاي ديگر مانند سامس//ونگ و پاناسونيك قصد دارند صفحات نمايش شفاف اوالايدي خود را در آينده عرضه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.