سفارشهاي تازه ايران

Jahan e-Sanat - - News -

وزير راهوشهرس//ازي همزمان با برگزاري نمايش//گاه هوايي پاريس به فرانسه س//فر كرده و با اليزابت بورن وزير جدي//د حملونقل اين كش//ور دي//دار و گفتوگ//و كرده است. در كنار اين سفر سه ايرالين زاگرس، ايراناير تور و قشماير نيز به جمع خريداران ايرباس و بويينگ پوستند؛ اين تحول از طرفي صنعت هوانوردي ايران را به رونق نزديكتر كرده و از طرف ديگر دولت ترامپ را در مسير تحريمها بيش از گذشته تحت فشار قرار ميدهد. در ديدار عباس آخوندي با وزير حملونقل فرانس//ه، طرفي//ن پيرامون اجراي توافق//ات حملونقلي بعد از برجام بين دو كش//ور و همچنين بر س//ر تش//كيل يك كارگروه مش//ترك مش//ورتي مذاكره ك//رده و هر دو مسوول به تفاهم رسيدند.

عب//ا س آ خو ن//د ي و ز ي//ر راهوشهرس//ازي در جريان سفر به فرانسه كه با هدف شركت و بازديد از نمايشگاه هوايي لوبورژه پاريس انجام ش//د ب//ا اليزابت ب//ورن وزير جديد حملونقل فرانس//ه مالقات و درخصوص راهكارهاي توس//عه همكاريهاي دو كش//ور و تسهيل اجراي قرارداده//ا و توافقهاي به عمل آمده با طرف فرانسوي مذاكره كرد. وزير راهوشهرس//ازي در اين دي//دار بر رون//د تفاهمات مطلوب با ط//رف فرانس//وي در حوزههاي اقتص//ادي و همچني//ن در حوزه حملونقل و شهرسازي و همچنين بر ضرورت اهتمام دو كش//ور براي اتخ//اذ راهكارهايي براي تس//هيل اجرايي كردن توافقات منعقده پس از برجام تاكيد كرد.

آخوندي اهتمام دو كش//ور براي اج//راي روان توافقات و قراردادهاي منعقده بع//د از برج//ام را ضروري دانس//ت و گفت: ض//رورت دارد كه دولتهاياروپاييبرايهماهنگيهاي بينالمللي بيش//تر با ه//دف اجراي برجام اقدامات مشتركي انجام دهند. وي همچنين خواس//تار زدودن آثار قبلي محدوديته//اي بينالمللي و اقدامات اعتمادسازي براي شركتها و بنگاههاي اروپايي شد.

در اين دي//دار وزير حملونقل فرانس//ه ني//ز با اس//تقبال از نقطه نظرات آخوندي گفت: براي عملياتي كردن و اج//راي روان قراردادهاي منعق//ده بين اي//ران و فرانس//ه و همچنين توس//عه بي//ش از پيش همكاريها در حوزه راهوشهرسازي آمادگ//ي حمايت از ش//ركتها و بخشه//اي تج//اري - اقتصادي و مالي فرانس//وي را بيش از گذشته داريم. در اين ديدار دو طرف ضمن مرور جزييات بيشتري از فرازهاي هم//كاري دو كش//ور در ح//وزه حملونقل ريل//ي و قطارحومهاي بر مشاركت شركتهاي فرانسوي و س//رمايهگذاري ب//راي تكمي//ل زيربناهاي حملونقل ايران، توسعه مترو و مونوريل، خريد تجهيزات و نوسازي ناوگان تاكيد كردند.

توسعه فرودگاهها و به خصوص ض//رورت انعق//اد موافقتنامههاي حملونقل هوايي بين دو كشور از ديگر مباحث گفتوگوي آخوندي با طرف فرانسوي بود. وزراي دو كشور در اين ديدار بر ضرورت تش//كيل كارگروه مشترك مش//ورتي براي اتخاذ راهكار بهتر براي اجراييسازي تفاهمات توافق كردند.

برج/ام، س/نگبناي توس/عه همكاريهاي ايران و فرانسه

آخوندي در حاش//يه اين س//فر و در جم//ع اعض//اي انجم//ن و شوراي كارفرمايان )مدف( فرانسه گف//ت: پس از برنام//ه جامع اقدام مش//ترك )برج//ام(، س//نگ بناي بس//يار ارزش//مندي براي روابط و توس//عه همكاريهاي دو كش//ور نهاده ش//د كه در اين مي//ان اراده رهبران و سياس//تمداران دو كشور نيز بس//يار راهگشا بوده است. وزير راهوشهرس//ازي ادامه داد: ش//اهد عقد قراردادهاي مهم همكاري در بخشه//اي مهم هواي//ي، دريايي، ريل//ي، ج//ادهاي و شهرس//ازي بوديم. همچنين قراردادهاي حائز اهمي//ت تج//اري با ش//ركتهاي ايرباس، بوئين//گ و ATR منعقد شده است.

ب//ه گفته اي//ن مقام مس//وول و سياس//تگذار ارش//د ح//وزه راهوشهرسازي كشور، در زمينههاي ريل//ي و راهآهن، نوس//ازي ناوگان و طرحه//اي جام//ع نوينس//ازي

در دیدار عباس آخوندي با وزیر حملونقل فرانس//ه، طرفين پيرامون اجراي توافقات حملونقلي بعد از برجام بين دو کشور و همچنين بر سر تشكيل یك کارگروه مشترك مشورتي مذاکره کرده و هر دو مسوول به تفاهم رسيدند

ايستگاههاي راهآهن، زيربناهاي آن و تكنولوژيهاي نوين، پيشرفتهاي خوبي در عقد قراردادهاي همكاري با كشورهاي اروپايي داشتيم.

خري/د 45 ايرباس توس/ط ايرانايرتور

در جريان برگزاري نمايش//گاه هواي//ي پاري//س قرارداده//اي مهم//ي ميان ايرالينه//اي ايراني و س//ازندگان هواپيما منعقد شده است. مدير روابطعمومي هواپيمايي ايرانايرتور از امض//اي تفاهمنامه خريد 45 فروند هواپيماي ايرباس خب//ر داد. مدي//ر رواب//ط عمومي هواپيماي//ي ايرانايرتور با اش//اره ب//ه 18 م//اه مذاكرات فش//رده با مدي//ران ايرب//اس و تواف//ق با آنها گفت: با بررس//يهاي كارشناسي ص//ورت گرفت//ه، در مجم//وع 45 فروند از خانواده 320 NEO شامل ايرباسهاي 318،319،320،321 ب//ا ظرفيتهاي متف//اوت از 100 ت//ا 240 صندلي خريداري ش//ده كه به مرور به ن//اوگان هواپيمايي ايرانايرت//ور اضافه ميش//وند. وي افزود: ارزش كل//ي اين تفاهمنامه 4/5 ميلي//ارد ي//ورو اس//ت كه در فرانس//ه و با حضور فابريس برژيه، مديرعامل ايرباس، كريستوف موريه قائممقام ارشد رييس قراردادهاي ايرباس، رضا موس//وي مديرعامل ايرانايرتور و مجيد شكاري رييس هياتمديره به امضا رسيد.

زاگ/رس 28 فروند ايرباس خريد

مديرعامل ش//ركت هواپيمايي زاگرس نيز از امض//اي تفاهمنامه )پيشق//رارداد( خري//د 28 فروند هواپيم//اي ايرب//اس خب//ر داد و گفت: ش//ركت زاگ//رس همه اين هواپيماه//ا را از ايرباس به صورت اجاره به ش//رط تمليك خريداري خواهد ك//رد. عبدالرضا موس//وي افزود: مذاكرات با ش//ركت ايرباس مدتها پيش آغاز و با اجرايي شدن برجام و لغو تحريمها، نشستهاي متع//ددي در فرانس//ه و ته//ران با نمايندگان ايرباس برگزار ش//د كه در نهايت پيشق//رارداد خريد اين 28 فرون//د هواپيم//ا در پاريس به امضا رس//يد. وي يادآورشد: طبق اي//ن تفاهمنامه ش//ركت زاگرس هشت فروند هواپيماي ايرباس 330 و 20 فروند ايرباس و321 320 از اين ش//ركت خري//داري ميكند و همه آنها به صورت اجازه به شرط تمليك خواهند بود.

10 فرون/د بوئين/گ س/هم قشماير

مديرعامل قشماير نيز از امضاي يادداش//ت تفاهم خريد 10 فروند 737 مكس ب//ا بوئينگ خبر داده ب//ا اين حال بوئين//گ هنوز بهطور رس//مي تاييد اين خبر را روي وب س//ايت خود قرار نداده. مديرعامل شركت هواپيمايي قشماير از امضاي يادداش//ت تفاهم ب//ا بوئينگ براي خريد 10 فروند هواپيماي نو 737 مكس خبرداده و گفته اس//ت اين يادداشت تفاهم در حاشيه نشست دو هفته قبل ياتا )اتحاديه جهاني ايرالينه//ا( در مكزي//ك به امضا رسيده است.

س/فارشهاي اي/ران ب/ه ايرب/اس، ترام/پ را در منگنه گذاشت

ب//ه دنب//ال اي//ن تح//والت نيويوركتايمز نوش//ته اس//ت: اين قراردادها كه ايرباس آنها را يادداشت تفاهم توصيف كرده است، حداكثر 2/5 ميليارد دالر ارزش دارند و در نمايش//گاه هوايي پاريس كه مكان ف//روش مهمي براي ش//ركتهاي هواپيماس//ازي است، اعالم شدند. اگر اي//ن قراردادها كامل ش//وند، ايران را به مشتري مهمي در صنعت هوافضا كه در س//لطه شركتهاي بوئينگ آمريكا و ايرباس اروپاست، بدل ميكند. ايراناير براي نوسازي ناوگان فرس//ودهاش كه از سالها تحري//م لطمه ديده اس//ت، س//ال گذش//ته توافقهايي را براي خريد حداكث//ر 140 هواپيما از بوئينگ و 100 فرون//د هواپيم//ا از ايرباس امضا كرد.

اي//ن توافقها تح//ت توافقنامه هستهاي س//ال 2015 ميان ايران و ش//ش ق//درت جه//ان از جمله آمريكا امكانپذير شدهاند. تحت اين توافقنامه، تحريمها عليه تهران در قبال محدوديت فعاليت هستهاي تس//هيل ش//دند اما اين قراردادها حتي قراردادهاي ايرباس، بايد مجوز دولت آمريكا را دريافت كنند زيرا بسياري از قطعات و فناوري بهكار رفته در توليد هواپيماها، س//اخت آمريكا ب//وده و مش//مول مقررات كنترل صادرات قرار ميگيرد.

در حال//ي ك//ه دونال//د ترامپ، رييسجمهور آمري//كا به مخالفت با توافق هستهاي با ايران پرداخته است اما تاكنون هيچ حركتي براي تغيير سياستهاي مجوز صادرات ص//ورت نداده اس//ت. قراردادهاي فروش هواپيما، چالشي براي ترامپ هس//تند زيرا ميتوانن//د از هزاران شغل توليدي در آمريكا كه يكي از شعارهاي اصلي مبارزات انتخاباتي وي بودهاند، حمايت كنند. از سوي ديگ//ر، مخالفان ايران در آمريكا از ترامپ ميخواهند مانع اجراي اين قراردادها شود.

ريچ//ارد ابوالفي//ا، نايب رييس ش//ركت مش//اوره هواپيماي//ي

‪Teal Group‬ در اين باره اظهار كرد: تمايل ايرباس و بوئينگ براي معامله ب//ا اي//ران، منعكسكننده اين ب//اور اس//ت كه ترام//پ بايد بين مش//اغل و مالحظات سياست خارجي انتخاب كند و وي نتوانسته است توافقهاي تجاري بينالمللي را باطل كند.

به گفته فرهاد علوي از شركت حقوقي آكريوي//س كه متخصص قوانين تحريمها و صادرات اس//ت، قراردادهاي هواپيم//ا ترامپ را در وضعيت بغرنجي قرار داده اس//ت. صنعت هواپيماي مسافربري يكي از معدود صنايع توليدي است كه آمريكا برتري رقابتي بسيار واضحي را حفظ كرده است. پاسخ منفي به چني//ن قراردادهاي مهمي آن هم در شرايطي كه تقاضا در نقاط ديگر ضعيف شده است، اعتماد چنداني را نس//بت ب//ه ريي//س جمهور كه متعهد ش//ده است، مشاغل آمريكا را به خصوص در بخش توليد حفظ ميكن//د، ايجاد نخواهد كرد. طبق اعالم ايرباس در نمايش//گاه هوايي پاريس، شركت ايرتور ايرالين ايران 45 فروند هواپيماي جت 320 Aو زاگرس ايرالينز 20 فروند هواپيماي

320 Aو هش//ت فرون//د 330 A خريداري خواهد كرد.

تاثير اين س//فارشها بر مشاغل هوافضاي آمريكايي نامعلوم نيست زي//را بس//تگي ب//ه اي//ن دارد كه مشتري چه نوع موتور و تجهيزات الكترونيك//ي را انتخ//اب كند. اما جاستين دوبون، سخنگوي ايرباس اظهار كرده اس//ت ك//ه موتورهاي 320A حداقل تا حدي در آمريكا ساخته خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.