انجاماولينپيوندموفقيتآميزكبددرشمالايران

Jahan e-Sanat - - News -

نخستين عمل پيوند كبد در شمال ايران به همت تيم جراحي دانشگاه علومپزشكي گيالن روي بيمار43 سالهاي كه از بيماري سيروز كبدي رنج ميبرد، انجام شد. رييس دانشگاه علومپزشكي گيالن با اعالم خبر انجام اولين پيوند موفقيتآميزكبدشمالكشوردربيمارستانرازيرشت،گفت:ايناقدامدرراستايبرنامهراهبرديدانشگاهعلومپزشكي گيالنوحركتدرمرزهايدانشانجامشدهاستوميتواندنويدبخشتحققبرنامههايارزشمندديگردرحوزهسالمت اين استان باشد. دكتر شاهرخ يوسفزادهچابك- رييس دانشگاه علومپزشكي گيالن، انجام نخستين پيوند كبد در استان گيالن را نتيجه ساليان سال تجربه دانشگاه عنوان كرد و افزود: انجام عمل پيوند كبد فرآيندي بسيار پيچيده است و نياز به تجهيزات و ساز و كار خاصي دارد. در اين خصوص هماهنگي تيمي، برنامهريزي و مديريت بسيار حائز اهميت است اما با دشواريهاي فراواني كه در زمينه انجام عمل پيوند وجود دارد، در حال حاضر در بسياري از استانها انجام اين پيوند امكانپذير نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.