وزارت راه 121 ساختمان تاريخي در حال تخريب را ميخرد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير راهوشهرسازي از خريد 121 ساختمان تاريخي در حال تخريب در كشور و واگذاري آنها به بخش خصوصي خبر داد. به گزارش شركت عمران و بهسازي شهري ايران، محمدسعيد ايزدي، معاون وزير راهوشهرسازي بافت شهري بروجرد را نمونهاي بيبديل از تمدن شهري خواند و اظهار داشت: متاسفانه بافت تاريخي بروجرد امروز زنگارگرفته و نيازمند بازپيدايي است تا بازهم همچون گذشته نمونهاي بيبديل از فرهنگ ايراني اسالمي باشد. وي با ابراز تعجب از وجود گسترده و انبوه آثار تاريخي و بافت قديمي در اين شهرستان افزود: جاي تاسف است كه چنين ش//هري از توان الزم براي رونق اقتصادي و جذب گردش//گر برخوردار نيس//ت و در برخي نقاط بهويژه حاشيه شهر مردم بهسختي زندگ//ي ميكنند و همه بايد با تعام//ل و همكاري بروجرد را به دوران اوج خود بازگردانند. مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران به بازآفريني بازار، امامزاده جعفر)ع( و مساجد جامع و امام خميني)ره( بهعنوان پروژههاي اولويتدار تاكيد و بيان كرد: بايد طرحهاي اين پروژهها نهايي و روي آنها تعيين نقش ش//ود اما نبايد اين روند خيلي طوالني شود. وي بر لزوم ساماندهي پيرامون مساجد جامع، امامخميني)ره( و امامزاده جعفر بروجرد و نيز استحكامبخش//ي فوري به بازار اين ش//هر تاكيد و خاطرنشان كرد: براي استحكامبخشي كاروانسراي حافظي 50 ميليون تومان اختصاص داده ميشود تا عمليات مقاومسازي و رفع خطر آن بهصورت فوري پس از عيد فطر انجام شود. ايزدي با اشاره به اينكه شهرستان بروجرد ميتواند بهعنوان پايلوت بازسازي بافت ناكارآمد در كشور قرار گيرد، بيان كرد: مدل توسعه بافت فرسوده تنها در تهران انجام شده اما بروجرد ميتواند بهعنوان نخستين شهر اجراي الگوي بازسازي بافتهاي ناكارآمد با تاكيد بر بازسازي بافتهاي فرسوده قرار گيرد به همين جهت موانع اجراي اين طرح رفع ميشود و تسهيالت مورد نياز نيز در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.