پيشنهاد افزايش عوارض حمل كاال روي ميز شوراي اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس كميسيونهاي تخصصي اتاق تعاون با اشاره به پيشنهاد افزايش عوارض حمل كاال از 3 به 5 درصد به ش//وراي اقتصاد گفت: در صورتتصويباينپيشنهاد،تعطيليبسياريازبنگاههايتوليديراتهديد ميكند. رضا وفايييگانه گفت: وزارت راهوشهرسازي به دليل كسري منابع براي بازسازي و نوسازي راهها و با توجه به اعالم مسووالن اين وزارتخانه مبنيبراينكهاعتباراتتخصيصيبخشعمرانياينوزارتخانهدرسالهاي 94 و 95 كمتر از 20 درصد بوده اس//ت، پيش//نهاد افزايش نرخ عوارض جادهاي جابهجايي كاال از سه به پنج درصد را به شوراي اقتصاد ارائه داده است. وي با بيان اينكه دو رويكرد براي جبران كسري بودجههاي عمراني در دنيا وجود دارد، گفت: نخست اينكه با افزايش نرخ عوارض و ماليات، اين كس//ري بودجه جبران ميش//ود و رويكرد دوم كه نگاه ميانمدت و بلندمدت براي تامين مالي پروژهها عمراني دارد، افزايش درآمد پايه مالياتي است. رييس كميسيونهاي تخصصي اتاق تعاون درباره تبعات افزايش نرخ عوارض جابهجايي كاال براي بخش تعاون گفت: تعاونيهاي »حملونقل« و »كشاورزي« نقش بسيار پررنگي در حوزه تعاون دارند و اين تصميم، هر دوي اين تعاونيها را هدف قرار ميدهد البته ما نگاه صرفا بخشي به اين تصميم و تبعات آن براي بخش تعاون نداريم بلكه نگاه ما كالن است چراكه در شرايط فعلي اقتصاد قابل توجيه نيست. وفايي اظهار كرد: يكي از بخشهايي كه بهشدت از افزايش نرخ عوارض جابهجايي كاال آسيب خواهد ديد، بخش كشاورزي خواهد بود چراكه حجم جابهجايي كاالها و محصوالت كشاورزي از طريق جاده بسيار زياد است. يگانه افزود: اعتقاد ما اين است اگر در شرايط كنوني از محل افزايش نرخ عوارض، نسبت به تامين كسري بودجههاي عمراني اقدام شود در ميانمدت به ضرر توليد است و تعطيلي بنگاهها بسياري از فعاليتهاي اقتصادي و توليدي را تهديد ميكند؛ ضمن اينكه دولت ميتواند با افزايش درآمدهاي پايه مالياتي اين كسري بودجه را جبران كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.