اعالم آمادگي براي حمايت از برنامههاي منطقه آزاد انزلي

Jahan e-Sanat - - News -

در نشست مجمع نمايندگان استان گيالن در مجلس شوراي اسالمي در منطقه آزاد انزلي، مهندس مسرور رييس هياتمديره و مديرعامل اين سازمان با قدرداني از همكاريها و همراهيهاي خوب نمايندگان مردم استان در مجلس شوراياسالميازطرحهايتوسعهايوزيرساختيسازمانمتبوعخود،حمايتهايمجمعنمايندگانگيالنرادركسب توفيقاتسازمانمنطقهآزادانزليدرسالهاياخيرمفيدوموثردانست.ويبااشارهبهرشدشاخصهاياقتصاديوبهبود فضاي كسب و كار در اين منطقه افزود: در حوزه صنعت با مقايسه آمار توليدات واحدهاي توليدي صنعتي منطقه نسبت به سالهاي گذشته جهش قابل مالحظهاي در زمينه صادرات مشاهده ميشود و براساس آمار ارائه شده از سوي گمرك ميزان صادرات كاالهاي توليدي در منطقه آزاد انزلي در سال19 به ارزش044 هزار دالر بوده كه اين مقدار در سال59 طبق گزارش گمرك كشور به رقم55 ميليون دالر بوده و عالوه براين003 ميليون دالر نيز صادرات مجدد در منطقه آزاد صورت گرفته و اين در حالي است كه براساس آمار ارائه شده از سوي شورايعالي مناطق آزاد، منطقه آزاد انزلي به تنهايي بيش از73 درصد از صادرات مجدد مناطق آزاد كشور را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.