احداث موجشكن جزيره خارگ

Jahan e-Sanat - - News -

ساخت موجشكن يكي از مطالبات ساكنان بندر خارگ بود كه در مدت ش//ش ماه با سرمايهگذاري 10 ميليارد ريال در جزيره خارگ ساخته شد.

مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با بيان اينكه توسعه زيرساختهاي بندري و دريايي بنادر استان بوشهر هم//واره يكي از اولويتهاي اين اداره كل اس//ت، اظهار داشت: بنادر استان بوشهر كه در مجموع 11 بندر تجاري هستند نقش بهسزايي در توسعه اقتصاد استان بوشهر دارند، از همينرو توسعه زيرساختهاي اين بنادر همواره به عنوان اولويت اصلي اين اداره كل محسوب شده و در اين زمينه پروژههاي مختلفي براي آنها تعريف شده كه به دو دسته پروژههاي بلندمدت و كوتاهمدت تقسيم شدهاند.

وي با تاكيد بر توس//عه زيرس//اختهاي بندري و دريايي در اس//تان بوشهر بيان كرد: ايجاد اين زيرساختها از جمله ساخت موجشكن، بهينهسازي اسكلهها، اليروبي بنادر و تجهيز بنادر به امكانات مورد نياز در اولويت برنامهها قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.