كاهش مشعلسوزي فلرها در مجتمع گاز پارسجنوبي

مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران مطرح كرد:

Jahan e-Sanat - - News -

يكي از مهمترين كارهاي ما در بخش پااليش گاز طي س//ال گذش//ته، كاهش مشعلسوزي در پااليشگاهها و خاموشي يكي از فلرها در سرويس پااليشگاه اول مجتمع گاز پارسجنوبي بود.

غالمرضا بهمننيا، مدير هماهنگي و نظارت بر توليد ش//ركت ملي گاز ايران با بيان اين مطلب اظهار داش//ت: فلس//فه وجودي و طراحي مش//علها از ابتدا به منظور تخليه آني مجموعه گازهاي داخل پااليش//گاه براي عبور از بحران و يا تخليه گازها در حين راهاندازي و از كاراندازي )تعميرات اساسي( بوده است.

وي در ادامه افزود: ولي در حال حاضر، اين فلسفه تا اندازهاي تغيير كرده و با طراحي تكنولوژيهاي روز در دنيا، در نخستين گام، ما تالش كردهايم تا به سوي كاهش مشعلسوزي در مبدا يعني سوزاندن گازهاي اضافهاي كه در شرايط نرمال به مشعل فرستاده ميشد، برويم. بهمننيا با بيان اينكه اين كاهش مشعلسوزي دليل آن نيست كه تخليه و ارسال گازهاي مازاد در شرايط اضطراري هم كاهش يافته باشد، گفت: از آنجا كه اين مساله )تخليه و ارسال گازهاي مازاد در شرايط اضطراري( به هرحال وجود خواهد داش//ت، اين كار را در مواقع اضطراري از طريق همان فلر خاموش انجام ميدهند كه در موقع لزوم با يك جرقه روشن و پس از اتمام كار مجددا خاموش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.