اشتراك007 خانوارآستانهاشرفيهدرشبكهفاضالب

Jahan e-Sanat - - News -

مدير امور آبفاي آستانه اشرفيه از اجراي پروژه لولهگذاري فاضالب بهداشتي شهرستان آستانه اشرفيه خبر داد. كامبيز اسماعيلي مدير امور آبفاي آستانه اشرفيه با اعالم اين خبر افزود: باتوجه به مشكالت اجتماعي و زيستمحيطي مناطق شهري فاقد شبكه جمعآوري فاضالب، از محل اعتبارات طرح ايجاد تاسيسات فاضالب، عمليات اجرايي پروژه لولهگذاري بهطول0374 مترآغازشد.مديرامورآبفايآستانهاشرفيهدرخصوصپيشرفتپروژهاظهارداشت:008 مترلولهگذاري در اقطار مختلف در مسيرهاي خاكي و آسفالت انجام شد كه هزينه اجراي پروژه11 ميليارد ريال برآورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.