آغاز پروژه برنامهريزي استراتژيك در شركت برقخوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

ليالزرگانيان-معاونمنابعانسانيشركتبرقمنطقهايخوزستانگفت: پروژهبرنامهريزياستراتژيكدراينشركتباحضورمديرعاملمعاونان،جمعي از مديران، كاركنان و مشاور پروژه پيادهسازي شد. كيوان خورسند در جلسه پيادهسازي اين پروژه گفت: پيچيدگيها و مولفههاي دروني سازمان از يك سو و تغيير و تحولهاي مداوم در محيط پيرامون شركت از سوي ديگر باعث بروز تهديدها و فرصتهاي گوناگون در مسير سازمان خواهد شد. وي افزود: عدم توجهبهتهديدهايپيشرويشركتمنجربهخلقبحرانخواهدشدوممكن است كارايي و حتي اثربخشي وظايف و ماموريتهاي آن را تحتتاثير قرار دهد. همچنين با توجه به فرصتهايي كه ممكن است در آينده پيش روي شركت قرار گيرد، ميتواند نقش بهسزايي در رشد و تعالي شركت ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.