برقراري پرواز اصفهان به مسكو و سنپترزبورگ

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-فرودگاهبينالملليشهيدبهشتياصفهانازبرقراريپروازهاياين فرودگاه به مسكو و سنپترزبورگ از شهرهاي بزرگ روسيه خبر داد. روابط عمومي فرودگاه بينالمللي شهيدبهشتي اصفهان اعالم كرد: اين پروازها از دوم تير امسال بهصورت هفتگي و در روزهاي جمعه انجام ميشود. ساعت خروج اين پروازها از فرودگاه اصفهان 9:30 دقيقه صبح و ورود آنها نيز ساعت 20 روزهاي جمعه اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.