رونق ادامهدار معامالت فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

جزيياتدادوستدها در 21 روز معامالت//ي آخرين ماه بهار حجم مبادالت فرابورس روندي صعودي داشته و با 13 درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه شده در حالي كه تعداد معامالت انجام شده درخردادماه69 درمقايسهباخردادسالگذشته ب//ا همين مقدار يعني 13 درصد كاهش مواجه شده است. ارزش مبادالت فرابورس در ماهي كه گذشتنيزپسازافتوخيزهاييدرنهايتكاهش هفت درصدي نس//بت به اين ماه در سال 95 را به ثبت رس//اند. به اين ترتيب شاهد جابهجايي 11 هزار و 618 ميليون ورقه به ارزش 34 هزار و 484 ميليارد ريال در بازارهاي نهگانه فرابورس بوديم كه اين حجم از دادوستدها در 657 هزار دفعه معامالت//ي صورت گرفت. در بازارهاي اول و دوم فرابورس ش//اهد سه هزار و 109 ميليون سهم به ارزش 9 هزار و 191 ميليارد ريال بوديم كه اين رقم بيش از يكچهارم حجم و ارزش كل دادوستدهاي خردادماه است. همچنين حجم و ارزش مبادالتي بازار اول نسبت به تاريخ مشابه سال گذشته كاهش يافته و حجم معامالت در بازار دوم افزايش 17 درصدي را رقم زده اس//ت. رصد تابلوهاي معامالتي بازار پايه نش//اندهنده رش//د چشمگير حجم و ارزش مبادالتي در اين بازار اس//ت به گونهاي كه شاهد افزايش بيش از 05درصديحجموبيشاز001درصديارزش مبادالت آن بوديم. به اين ترتيب تغيير مالكيت شش هزار و 774 ميليون سهم به ارزش 9 هزار و 119 ميليارد ريال در تابلوهاي پايه الف، ب و پايه ج در سومين ماه سال 96 صورت گرفت.در ادامه در بازار ابزارهاي نوين مالي 85 ميليون ورقه بين خريداران و فروشندگان دادوستد شد كه ارزشي معادل41 هزارو106 ميلياردريالرارقمزد.اين حجم و ارزش معامالتي در مقايسه با مدت مشابه سال 95 به ترتيب 44 و 9 درصد كاهش نشان ميدهد. در بازار ابزارهاي نوين مالي اوراق بدهي، صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و اوراق گواهي تسهيالت مسكن به ترتيب جايگاههاي نخس//ت تا س//وم را به خود اختصاص دادند. در نهايت شاخص كل فرابورس در حالي در خردادماه نسبت به روز پاياني ماه گذشته با افت مواجه شد كه بازدهي آن از ابتداي س//ال همچنان بيش از سه درصد را نشان ميدهد. صدرنشينيفلزاتاساسي در حالي كه گروه انبوهسازي بيشترين سهم از ارزش كل معامالت خرد ارديبهشتماه را در اختيار گرفت و فلزات اساس//ي در جايگاه دوم اين ماه قرار گرفت، در ماهي كه پش//ت س//ر گذاش//تيم گروه فلزات اساسي با 17 درصد از سهم كل در صدر جدول ارزش معامالت خرد بازار س//هام )ش//امل بازارهاي اول، دوم، پايه، اختيار معامله و خريدوفروش و (SME و اختيار س//هام به تفكيك گروه صنعت قرار گرفت، از اينرو صدرنش//يني خود از آغاز سال را دوباره به دست آورد. در هفته پاياني فصل بهار شاهد نقلوانتقال سه هزار و هفت ميليون ورقه بهادار ب//ه ارزش 11 ه//زار و 248 ميليارد ريال طي 140 هزار نوبت دادوستد در مجموع بازارهاي فرابورس بوديم كه نش//انگر رشد چهار و 66 درصدي تعداد و ارزش مبادالت و كاهش 17 درصدي حجم معامالت هفته اخير در مقايسه با هفته گذشته است. بيشتر بازارهاي فرابورس در هفته اخير عملكرد مثبتي داشتند به ويژه بازار دوم كه به ترتيب رشد 146 و 460 درصدي را در حجم و ارزش مبادالتي نسبت به هفته قبل از آن تجربه كرد. آيفكس نيز با يك واحد رشد در ارتف//اع 903 واحدي مبادالت هفته، ماه و فصل جاري را خاتمه بخشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.