عملكرد مالي يكساله سيمان شرق

Jahan e-Sanat - - News -

شركت سيمان شرق صورتهاي مالي يكساله منتهي به 30 اسفندماه 95 را ب//ا س//رمايه دو هزار و 653 ميلي//ارد و 560 ميليون ريال به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. اين شركت در سال مالي منتهي به 30 اسفند 59، مبلغ 786 ميليارد و 954 ميليون ريال درآمد عملياتي داشت.از درآمد اين ش//ركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 159 ميليارد و 639 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي اضافه و سود عملياتي دوره به مبلغ 86 ميليارد و 642 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي كسر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن زيان خالص دوره به مبلغ 152 ميليارد و 172 ميليون ريال به دس//ت آمد و بر اين اس//اس مبلغ 115 ريال زيان به ازاي هر سهم محقق ش//د كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 47 درصد كاهش زيان نشان مي دهد. از سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر و در نهايت مبلغ 682 ميليارد و 22 ميليون ريال زيان انباش//ته پايان دوره در حسابهاي »سشرق« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.