12

Jahan e-Sanat - - News - تجارتخانه

تس/نيم- در حالي كه هنوز برخي ميوههاي داخلي مانند گالبي وارد بازار نشده، ميوههايهاي وارداتي همچون آواكادوي تركيه، سيب فرانسه و گالبي چيني به قيمتهاي باال در مغازههاي سطح شهر به فروش ميرس//د. سيب س//بز فرانسه وارداتي يا همان قاچاق در حال حاضر در مغازههاي سطح شهر تهران درحالي به فروش ميرسد كه برخالف روال معمول، ديگر محدود به فروشگاههاي باالي شهر نيست بلكه اين محصوالت در نقاط جنوبي تهران نيز كه قدرت خريد مردم كمتر اس//ت و شايد در گذش//ته فرهنگ مصرف ميوههاي لوكس در اين مناطق نهادينه نشده بود، مشاهده ميشود.

اين در حالي است كه به گفته رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار، اگرچه فصل تابس//تان س//ه ميوه قاچاق وارداتي آواكادوي تركيه، س//يب فرانس//ه و گالبي چيني در بازار وجود دارد اما حجم و تقاض//اي آن اندك اس//ت و ميوههايهاي خارجي ديگري نيز كه ممكن است به صورت معدود در فروشگاهها مشاهده شود، از گذشته باقي مانده است.

حس//ين مهاجران در اين خصوص اظهار كرد: قيمت هر كيلوگرم ميوه قاچاق در ميادين مركزي ميوه و ترهبار 16 هزار تا 17 هزار تومان به فروش ميرسد كه با در نظر گرفتن سود خردهفروشي قيمت آنها بيشتر نيز ميشود.

وي تصريح كرد: سيب گالب داخلي نوبر در حجم فراواني به بازار آمده و بهزودي گالبي داخلي نيز به بازار ميآيد كه تقاضا براي كاالهاي مشابه خارجي و قاچاق را به حداقل ميرساند.

مهاجران گفت: در حال حاضر سه محصول آواكادوي تركيه، سيب فرانسه و گالبي چيني در بازار ايران وجود دارد اما بايد توجه داشت حجم آنها در بازار كم است.

گروه بازرگاني- با اينكه بخش خصوصي طي س//الهاي اخير بارها نس//بت به عملكرد دولتها انتقاد كرده اس//ت و خواهان دس//ت كش//يدن دولت از برخي امور اقتصادي ش//ده اما آنطور كه بايد و شايد اين اتفاق رخ نداده است. بر همين اساس به نظر ميرسد كه هنوز دولت به بخش خصوصي براي سپردن برخي از وظايف اطمينان ندارد يا توانايي الزم را در آنها نميبيند اما واقعيت اين است كه در بسياري از حوزههاي اقتصادي، بخش خصوصي توانسته كارنامه مثبتي را از خود بر جاي بگذارد و اگر گروهي از فعاالن بخش خصوصي نتوانستهاند تاكن//ون تواناييهاي خود را نش//ان دهند، به ضع//ف دولت درخصوص حمايت از تعاونيها، بخ//ش خصوصي ...و برميگردد. اين در حالي است كه دولت يازدهم بيشتر از دولت دهم خود را نسبت به بخش خصوصي متعهد ميداند و در نشس//تهاي متفاوت نسبت به اين مساله اذع//ان دارد اما همچنان ش//اهد هس//تيم كه تنها 20 درصد از اقتصاد در دس//ت اين بخش قرار دارد.

بر همين اساس و به بهانه روز ملي اصناف ك//ه يك//ي از بزرگترين تش//كلهاي بخش خصوصي تلقي ميشوند، رييسجمهور با حضور در جمع فعاالن اقتصادي، بر واگذاري اقتصاد به مردم و بخش خصوصي تاكيد كرد و آن را ضروري خواند.

حس//ن روحاني با تاكيد بر اينكه همه بايد به بخ//ش خصوص//ي امنيت بدهي//م، اظهار داش//ت: دولت يازده//م از ابتداي فعاليتش به واگ//ذاري واقعي اقتصاد ب//ه بخش خصوصي متعهد بوده است.

بعد از مدت/ي، تصديگري لذتبخش ميشود

وي با اش//اره به اينكه تالش دولت يازدهم از ابتدا حذف تصديگري در وزارتخانهها بوده، گفت: در ابتداي دولت همه وزرا قول ميدهند ام//ا بعد از گذش//ت مدتي گوي//ا تصديگري لذتبخش ميش//ود و براي عبور از آن بهانه و دليل ميآورند كه البته ممكن است اين داليل درست باشد.

روحاني اظهار داش//ت: ابالغ سياستهاي اص//ل «44» براي اين بود كه اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بكشد اما ما چه كار كرديم؟ بخش//ي از اقتصاد دس//ت ي//ك دولت بيتفن//گ بود ك//ه آن را به يك دول//ت با تفنگ تحويل دادي//م، اين اقتصاد و خصوصيسازي نيست.

رييسجمهور افزود: از آن دولتي كه تفنگ نداشت ميترسيدند چه برسد به اينكه اقتصاد را به دولتي داديم كه هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و كس//ي جرات ندارد با آنها رقابت كند.

روحاني با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري، زماني كه سياس//تهاي اص//ل «44» تدوين ش//د، در مراس//مي با حضور مسووالن كشور فرمودند كه اين سياس//تهاي كلي بايد يك انقالب اقتصادي باش//د، خاطرنشان كرد: اگر سياس//تهاي اصل «44» بهدرستي و دقيق اجرا ميشد، انقالب و تحول بزرگي در اقتصاد روي ميداد.

رييسجمه//ور ادامه داد: البت//ه در دولت يازده//م تالش بر اين بوده ك//ه واگذاريها و خصوصيسازيها واقعي باشد و براساس آمار واگذاريه//اي دولت يازدهم همگي درس//ت و ب//ه بخ//ش خصوصي واقعي بوده اس//ت اما واگذاريهاي دولت قبل طبق اين آمار به بخش واقعي خصوصي حداكثر 13 درصد بوده است كه اين بسيار كم است.

روحاني اظهار داشت: ما بايد اقتصاد را جز در موارد ضروري واگذار كنيم و آن جزو موارد تصديگري نيس//ت كه دولت بخواهد برعهده گي//رد، البته دولت وظايف//ي را در برابر بخش خصوصي برعهده دارد.

صادرات بايد اس/تمرار و ثبات داشته باشد

رييسجمهوربابياناينكهبايدبخشخصوصي را در كشور تقويت كنيم، گفت: همواره ميگفتند كه بخش خصوصي ما ضعيف است اما در دو سال اخير براي ما آشكار شد كه بخش خصوصي واقعا ضعيف اس//ت، چراكه فضاي بسيار خوبي براي صادرات در روسيه و چند كشور ديگر مهيا شد اما ديدي//م كه تاجر قوي براي انجام اين كار در كشور وجود ندارد.

روحان//ي ادام//ه داد: تاج//ري ك//ه بتواند محصوالت زراعي موجود در كشور را بهدرستي بس//تهبندي كرده و به موقع به كش//ور مقصد برساند، وجود ندارد و اين در حالي است كه ما صادرات ساعتي، لحظهاي و ادواري نداريم بلكه صادرات به بازارهاي هدف بايد استمرار و ثبات داشته باشد و نهتنها دولت كشور مقصد بلكه مردم آن كشور بايد نسبت به ثبات موجودي كاال اطمينان داشته باشند تا به سراغ كاالهاي ديگر نروند.

رييسجمهور تصريح كرد: ما نيازمند ثبات مشتري و بازار مشترك هستيم و بايد اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود.

روحاني با تاكيد بر اينكه همه قوا و مسووالن ذيربط بايد به بخش خصوصي امنيت بدهند، گف//ت: امنيت تنها با داعش به خطر نميافتد بلك//ه دولت، مجلس و ق//وه قضاييه ميتوانند روزانه با وضع آييننامهها و برهم زدن آرامش بازار، امنيت را بر هم بزنند و يا متقابال ميتوانند امنيت را تقويت كنند.

رييسجمهور اظهار داشت: بايد همه دست به دس//ت ه//م بدهيم تا امني//ت واقعي را در جامعه ايجاد كنيم.

روحاني با اشاره به ضرورت حمايت و ارائه تس//هيالت به بخ//ش خصوصي گف//ت: البته بانكها در ارائه تسهيالت دچار مشكالت زيادي هستند، هرچند در بعضي از بخشها به خوبي عمل كردند اما در عين حال مشكالت بانكهاي ما بسيار است.

رييسجمه//ور اف//زود: در دول//ت يازدهم ب//راي اولينبار س//رمايه بانكه//اي دولتي به دو براب//ر افزاي//ش پيدا ك//رد و اين كار مهم و بيسابقهاي بود.

روحاني ادامه داد: يكي از اصليترين اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصالح نظام بانكي خواهد بود و بايد تالش كنيم تا بتوانيم رونق اقتصادي را در كشور ايجاد كنيم. كمتحمليعاملشكافوفاصله رييسجمهور همچنين در بخشي از سخنان خود در ضيافت افطار با فعاالن اقتصادي كه در س//الن اجالس سران برگزار شد، با بيان اينكه اين ديدار به تعبيري ديدار با تجار است، گفت: اولي//ن و عموميترين تجارت ما با خداس//ت. خداون//د در قرآن با بيان نرمي ميگويد كه آيا ميخواهيد ش//ما را به تجارتي داللت كنم كه نجاتبخش ش//ما از ه//ر درد و عذاب و رنجي اس//ت، ماه مبارك رمضان يكي از عرصههاي اين تجارت است.

رييسجمهور افزود: ماه رمضان ماه تمرين، تحمل، استقامت و ايستادگي است. در روايت هست كه اساس//ا ايمان بدون صبر، مثل يك جثه و بدني اس//ت كه س//ر نداشته باشد. اين يعني همه چيز از ايس//تادگي، صبر و تحمل نش//ات ميگي//رد و اينكه در جامع//ه بين ما ش//كاف و فاصل//ه ايجاد ميش//ود، ب//ه خاطر كمتحملي است.

روحاني اظهار داشت: يكي از ارزشمندترين مصاديق صبر، تحمل در برابر انديش//ه مخالف است. برخي از ما دلمان ميخواهد همه افراد طوري فكر كند كه ما دنبال آن فكر هستيم، در حاليكه فرهنگ دين مبين ما اين نيست.

رييسجمه//ور تصري//ح ك//رد: خداوند به پيامب//رش هم ميگويد تو وكيل نيس//تي كه بخواهي باالي س//ر مردم باشي و به آنها امر و نهي كني، بلكه موظف هس//تي راه هدايت را به مردم نش//ان بدهي تا هر كس خواست آن راه را برگزيند اما برخي از ما فكر ميكنيم كه باالس//ر مردم فرمان ميدهيم و مردم مجري فرمان هس//تند. پيامبر و امامان خودشان هم اينچنين نبودند. ميدان بايد ميدان تحمل باشد و همديگر، افكار و س//اليق مختلف را تحمل كرده، بپذيريم و به رسميت بشناسيم.

روحاني خاطرنشان كرد: ما به چه دليل پاي صندوق آرا آمديم و اين همه شور ايجاد كرديم؛ اين براي آينده ملت بود، نه صرفا انتخاب اين يا آن . اصل موضوع بحث اين بود كه ش//رايط كش//ور و مردم ما بهتر شود، اصال خود اسالم براي چه آمده اس//ت؟ ما فك//ر ميكنيم خدا يك طرف است و مردم يك طرف؛ اما خداوند دين و پيامبرانش را براي مردم فرو فرس//تاده اس//ت. قرآن را نيز خدا ميگويد براي هدايت مردم فرستادهايم.

رييسجمهور گفت: اگر نهايت امر را مردم بداني//م، آنوقت توليد، توزي//ع و تجارت ما و تالش اصن//اف ما، درنهايت هم//ه خدمت به مردم معنا ميشود و اگر اين وضع ايجاد شد، درست است. درس//ت است كه تجارت يعني كس//ب سود و بايد سود باشد تا حركتي ايجاد شود، اما اصل و نهايت اين فعاليت، بايد خدمت به مردم باشد.

روحاني اضافه كرد: اگرچه مصرف بيقاعده مذموم اس//ت، اما اصل مصرف منفي نيس//ت. مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است. اگر مصرف نباشد، چرخ فرآيند تجارت، يعني توليد و توزيع به حركت در نميآيد. همه اينها پايه حركت اقتصادي در جامعه است.

9 اولوي/ت براي دس/تيابي به رش/د و توسعه پايدار

همچنين در ادامه رييس اتاق اصناف ايران كه به هم//راه جمعي از مديران تش//كلهاي صنف//ي و فعاالن اقتصادي كش//ور به ميزباني رييسجمهور گردهم آمدند، خطاب به روحاني بيان كرد: آقاي رييسجمهور بسيار خوشحاليم ك//ه ب//ا راي قاطع ملت فهيم اي//ران بار ديگر

رونماي/ي از رس/انه تعامل/ي اصن/اف )تابان(

الزم به ذكر اس//ت در اين نشس//ت عالوه ب//ر علي فاضل//ي رييس اتاق اصناف كش//ور، غالمحس//ين ش//افعي رييس ات//اق بازرگاني ايران نيز به بي//ان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود پرداخت.

همچنين در اين مراس//م و همزمان با روز مل//ي اصناف با حضور روحان//ي از بزرگترين سامانه اطالعرساني اصناف و تلويزيون اينترنتي »تابان« رونمايي شد.

سامانه اطالعرساني و رسانه تعاملي اصناف )تابان( با هدف ساماندهي امر آموزش در جامعه صنفي و ارتقاي سطح علمي و مهارتي شاغلين در واحدهاي صنفي و خانواده ايشان و با عنايت به ضرورت ارتباط دائم تش//كلهاي صنفي با متصدي//ان واحدهاي صنفي و اطالعرس//اني و دسترس//ي آحاد جامعه ب//ه محتواي صوتي و تصويري مرتبط با ح//وزه اصناف راهاندازي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.