وزارت كشاورزي به موقع اطالعرساني نميكند

Jahan e-Sanat - - News -

به تازگي اخباري مبني بر برگشت خوردن هندوانه و گوجهفرنگي ايران از عمان به دليل باقي ماندن سموم در اين محصوالت منتشر شد كه بازتاب خوب//ي ب//راي ص//ادرات محصوالت ايراني به كشورهاي اطراف نداشت. ب//ر همين اس//اس ريي//س اتحاديه صادركنندگان محصوالت كشاورزي گفت: علت برگشت خوردن هندوانه و گوجهفرنگي ايراني از عمان باقيمانده سموم نيس//ت بلكه نداشتن گواهي باقيمانده سموم است كه وزارت جه//اد كش//اورزي در اين زمينه اطالعرساني نكرده است.

رضا نوراني با بيان اينكه عمان براي ورود محصوالت كشاورزي به كش//ور خ//ود پيشش//رطي گذاش//ته ك//ه محص//والت بايد گواه//ي تايي//د ع//دم باقيمانده س//موم را داش//ته باش//د، اظهار كرد: به جاي آنكه اطالعرساني دقيق و شفاف انجام شود فقط به شايعات دامن زده ميشود.

وي با اش//اره به اينك//ه اينگونه موارد ممكن است مربوط به قوانين بهروزي باش//د كه اطالعرس//اني آن بايد از سوي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي بازرگاني محصوالت كش//اورزي انجام ش//ود، خاطرنشان كرد: صادركنندگان ما هيچ اطالعي از اي//ن موض//وع نداش//تند چرا كه كشورهايي همچون كويت و امارات گواه//ي نميخواهند ام//ا از آنجايي كه باقيمانده س//موم كش//اورزي كه پيش//تر از اي//ن از اردن راهي عمان ميش//د، باال بوده عم//ان براي تمام محصوالت وارداتي اين پيششرط را گذاشته است.

نوران//ي تصري//ح ك//رد: جالبتر اينك//ه وزارت جه//اد كش//اورزي به صادركنندگان گفته است كه صدور گواهي بايد توس//ط وزارت بهداشت انج//ام ش//ود، در حالي ك//ه توزيع و مص//رف ك//ود و س//م در بدنه اين وزارتخان//ه اتف//اق ميافت//د كه بايد مسووليت آن را هم برعهده گيرد.

ريي//س اتحادي//ه صادركنندگان محص//والت كش//اورزي ب//ه تقالي صادركنندگان براي رفع اين مشكل اشاره كرد و افزود: كار به جايي رسيد كه صادركنن//دگان حرفهاي خود با اس//تفاده از آزمايش//گاههاي مرجع محص//والت خ//ود را نمونهگيري و نتيجه آن را براي صدور گواهي بردند و تا حدي كار جلو رفته است اما بايد مشكل اصولي حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.