دولت به بازار و صادرات كشاورزي توجه كند

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا- در حال حاضر اگر چه برخي كارشناس//ان نمره قبولي به وزارت كشاورزي ميدهند اما واقعيت اين است كه بايد به موضوعاتي مانند تعادل بخشي به بازار داخلي و صادرات، ساماندهي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، اجراي طرح جامع الگوي كشت و نظارت بر توزيع نهادههاي اوليه توجه ويژهاي شود. در همين رابطه يك كارشناس و فعال بخش كشاورزي گفت: از دولت دوازدهم انتظار ميرود در زمينه ساماندهي توليد محصوالت كشاورزي و گلخانهاي، به تعادل بازار داخلي و همچنين صادرات محصوالت توجه ويژهاي داشته باشد.

گودرز رضايي افزود: مشكل كنوني كشاورزان و باغداران فقدان بازار فروش محصوالت و فعاليت برخي دالالن در اين زمينه است. همچنين كش//اورزان از بازارهاي صادرات//ي و فرصتهاي موجود در اين عرصه آگاهي چنداني ندارند و باز هم س//ود صدور محصوالت آنان به جيب واسطهها ميرود.

به گفته وي، بيبرنامگي كشت، انتخاب محصول نامناسب و فاقد كش//ش، وجود بازارهاي غيرقابل پيشبيني و هزينههاي باالي توليد سبب ميشود كشاورزان در مواردي محصوالت را در زمين رها كنند و حتي از پرداخت دستمزد كارگران ناتوان باشند.

اين كارشناس بخش كشاورزي، يكي ديگر از الزامهاي اين بخش را ساماندهي ناظران، ارزيابان و كارگزاران بخش صندوق بيمه محصوالت كشاورزي عنوان كرد.

رضاي//ي عدم حماي//ت پايدار و منس//جم از توليدكنندگان بخش كش//اورزي را از ديگر مسايل اين بخش دانست و گفت: هنگامي كه بذر گندم چندساله بدون قوه ناميه بين كشاورزان توزيع ميشود، بايد يك مرجع قانوني عاليتري به اين موارد رسيدگي كند.

اين ارائهكننده خدمات فني مهندسي كشاورزي تاكيد كرد: دولت دوازده//م با تقويت نظ//ارت بر توزيع نهادههاي اوليه توليد مانند بذر كيفي، نهال مناسب، كود، سم ...و ميتواند در خودكفايي كشور در اين بخش و تحقق برنامههاي اقتصاد مقاومتي گام بلندي بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.