سپردن اقتصاد به دولت باتفنگ

Jahan e-Sanat - - News -

و قدرتمندتر از گذش//ته س//كان اداره اجرايي كش//ور را به پش//توانه حض//ور ميليوني ملت به دس//ت گرفتيد تا انش//اءاهلل ب//ا مديريت و درايتتان كارهاي نيمه را به سرانجام مطلوب رهنمون فرماييد.

علي فاضلي اظهار كرد: بر اساس مطالعات س//ه اتاق اصناف، بازرگاني و تع//اون، 1050 راهكار مشخص براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار متناظر با هر بند از سياس//تهاي كلي اقتصاد مقاومتي تهيه ش//ده است. از مجموعه اي//ن راهكارها 9 اولويت در جهت دس//تيابي به رشد سريع استخراج ش//ده، كه اميدواريم ب//ا عنايت جنابعالي تيم ويژهاي در كنار س//ه اتاق به تدوين دس//تورالعملهاي اجرايي اين اولويتها بپردازد.

وي در ادامه گفت: بنا بر نظرس//نجيهاي ص//ورت گرفت//ه اص//الح قواني//ن كار، تامين اجتماعي، نظ//ام ماليات و تس//هيالت بانكي و دخال//ت فراقانون//ي در حوزه كس//ب و كار بزرگتري//ن چالشه//اي پي//ش روي فعاالن اقتصادي است، كه اگر اصالح نشود از اثربخشي اصالح ساير امور نيز خواهد كاست. همچنين برخي م//واد قانون ماليات ب//ر ارزشافزوده و روشه//اي اجرايي اي//ن قان//ون بنگاهها را با تشويش مواجه كرده و ضروري است تا اصالح آن مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطرنش//ان كرد: سهم بخش خدمات در اي//ران حدود 57 درص//د از توليد ناخالص داخلي است، سهم بخش خدمات در كشورهاي صنعتي جهان حدود 75 درصد است و اين بدان معناست كه اساسا توليد بدون خدمات امكان رش//د ندارد. س//هم بخش خدمات در قيمت تمامش//ده محصوالت بين 30 ت//ا 70 درصد است و اگر در سياس//تگذاريها به خدمات و توليد بهطور همزمان توجه ش//ود، شاهد رشد همهجانب//ه و نيز مديريت قيمت تمام ش//ده محصوالت و توسعه صادرات خواهيم بود.

ريي//س ات//اق اصن//اف اي//ران خط//اب به رييسجمهور افزود: ما فعاالن اقتصادي كشور معتقديم اصالح آس//يبهاي گذشته و ايجاد توس//عه پاي//دار، همت مضاع//ف و همدلي و همراهي صادقانه همه اركان و اجزاي كشور را ميطلبد و در اين راه سخت و دشوار اما شدني دركنار شما خواهيم ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.