تسهيالت جديد گمرك براي صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- در بخش//نامه اخير سازمان گمرك كه به گمركات سراسر كش//ور ابالغ ش//ده و از 17 تير اجرايي خواهد ش//د، تسهيالتي ارائه ميشود كه تا پيش از اين بيسابقه بوده است.

به گفته س//ازمان گمرك، پس از اجرايي شدن بخشنامه فوق در گم//ركات، محمولههاي اظهارنامههاي صادراتي كنترل س//طح يك )سبز( و دو )زرد( يا اظهارنامههاي صادراتي متقاضي ارزيابي در محل كه در سطح سه قرار گرفتهاند نيازي به ورود به گمرك مبدا ندارند؛ موضوعي كه زمان و هزينه زيادي را براي صادركنندگان ايجاد كرده بود و حاال با تسهيالت جديد محمولهها مستقيم به مرزهاي خروجي هدايت ميشوند.

در تسهيالت جديد فرآيند توزين كه پيش از اين در گمرك مبدا انجام ميش//د و معطلي فراواني براي كاميونها ايجاد كرده بود، نيز حذف شده است. آنها ميتوانند پس از بارگيري از انبار بدون معطلي، مستقيما به مرزهاي خروجي حركت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.