ورود گاز کشور به جهان عرب

Jahan e-Sanat - - News -

قرارداد ص//ادرات گاز ايران به عراق پس از فرازونشيبهايي كه در طول پنج سال اخير موجب شده بود اين قرارداد فقط روز كاغذ بماند، سرانجام به مرحله عملياتيرسيد.

صادرات گاز ايران به عراق به عنوان نخس//تين كش//ور عربي خري//دار گاز كشورمان، عالوه بر ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي، س//رآغازي براي صادرات گاز به كشورهاي عرب منطقه به شمار ميرود كه ميتواند روند مذاكرات گازي با همس//ايگان براي خريد گاز را شتاب دهد.

امضاي تفاهمنامه صادرات گاز ايران بهكشورعراقدرسال88 صورتگرفت. دو س//ال بعد اين تفاهمنامه به قرارداد تبديل شد. براس//اس اين قرارداد ايران متعهد ش//ده بود كه روزان//ه 20 تا 25 ميليون مت//ر مكعب گاز به عراق صادر كند. حجم اين ق//رارداد كه به منظور تامين سوخت نيروگاههاي المنصوره و الصدر بغداد اس//ت، با الحاقيهاي به 25 ميليون مترمكعب رسيد با اين تبصره كهدرروزهايگرمسالاينمقدارتا53 ميليون مترمكعب افزايش يابد.

آبانماه سال 94 نيز دومين قرارداد صادرات گاز ايران به عراق به امضا رسيد تاروزانه52 تا04 ميليونمترمكعبگاز براي تامين سوخت نيروگاه شطالبصره ارسال شود.

اگرچه طبق قرارداد نخس//ت، بايد صادرات گاز ايران به عراق از سال 2013 آغاز ميشد اما به دليل مسايل امنيتي در كشور عراق ساخت خط لوله در اين كشور مطابق با برنامه پيش نرفت.

اكنون با گذشت حدود پنج سال پس از فرازونشيب بسيار كه چندين بار افتتاح خ//ط لوله صادرات گاز ايران را به عراق به تاخير انداخت، س//رانجام در شامگاه 31 خردادم//اه امس//ال، گاز ايران روانه بازار بغداد شد.

اميرحس//ين زمانينيا، معاون امور بينالملل وزير نفت، چهارشنبه گذشته از آغ//از صادرات گاز ايران به بغداد خبر داد و گفت: قرار اس//ت ميزان صادرات گاز از هفت ميليون مترمكعب كنوني به تدريج به روزانه 35 ميليون مترمكعب افزايش يابد.

صادرات گاز به عراق آغاز شده است اما هنوز در مرحله آزمايشي قرار دارد و مراسم رسمي افتتاح خط لوله صادرات، قرار اس//ت تا يك م//اه آينده با حضور مقامهاي بلندپايه دو كشور برگزار شود.

قرار اس//ت گاز صادراتي ايران براي تامين س//وخت نيروگاهه//اي الصدر و المنصوره بغ//داد با هدف توليد برق به مصرف برسد.

خط لوله صادرات گاز ايران به عراق از طريق انش//عابي از خط لوله شش//م سراسري، ساخته و پيشبيني ميشود در م//دت دو س//ال به ط//ور كامل به بهرهبرداري برسد.

بر اس//اس برخي طرحها، قرار است خط لوله صادرات گاز ايران به بصره كه از منطقه ش//لمچه عبور ميكند تا مرز كويت نيز امتداد يابد و به اين ترتيب از طريق اين خط لوله گاز ايران به كويت نيزصادرشود.البتهاينبرنامهدرحديك ط//رح بوده و كويت هنوز با آن موافقت نكرده است.

تاخي/ر چندين س/اله در آغاز صادرات گاز

راهاندازي خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد با وجود اينكه حدود دو س//ال قبل در آستانه بهرهبرداري قرار داشت به دليل بروز مشكالتي مانند حمله داعش به ع//راق و افزايش ناامني در مناطقي كه اي//ن خط لوله از آنها عبور ميكرد، به تاخير افتاد.

بحران داع//ش و ت//داوم ناامني در مسير عبور خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد، مانعي جدي بر سر راه صادرات گاز ب//ه عراق به ش//مار ميرف//ت اما با توجه به پيش//رفتهاي دولت عراق در شكس//ت گروه تروريس//تي داعش در ماههاي گذشته و كاهش نفوذ اين گروه تروريس//تي در شرق عراق و نواحي كه خط لوله صادرات گاز ميگذرد، شرايط ب//راي راهان//دازي اين خط لول//ه آماده شده است.

مش//كل ديگري كه پيشروي آغاز صادرات گاز ايران به عراق وجود داشت، ن//وع توافق دو ط//رف درباره چگونگي تسويه مسايل مالي بود.

قرار ب//ود عراق از طريق گش//ايش اعتبار اس//نادي )ال.س//ي( موانع مالي واردات گاز از اي//ران را برط//رف كند و اكنون بهنظر ميرسد اين مورد به نتيجه رسيده است.

عراق بزرگتري/ن خريدار گاز ايران خواهد شد

اكنون تركيه بزرگترين خريدار گاز ايران بهشمار ميرود اما در صورت اجراي دو قرارداد صادرات گاز به بغداد و بصره، عراق اين جايگاه را به دست ميآورد.

براس//اس قرارداد 25 ساله صادرات گاز به تركيه، ايران بهطور ميانگين روزانه 30 ميليون مترمكعب گاز به اين كشور صادر ميكند اما با بهرهبرداري كامل از خطوط لوله صادرات گاز به بغداد و بصره، ميزان نهايي صادرات گاز به عراق به 40 ميليون تا 70 ميليون مترمكعب در روز ميرسد كه به اين ترتيب، عراق، تركيه را پشتسر ميگذارد.

ني/از كش/ورهاي حاش/يه خليجفارس به گاز ايران

به گزارش ايرنا، بيش//تر كشورهاي حاشيه خليجفارس با وجود برخورداري از مناب//ع غني نفت، از ذخاير كافي گاز محرومن//د و بين آنها فقط ايران و قطر به حجم عظيم ذخاير گاز دسترس//ي دارند و ميتوانند آن را به ساير كشورها صادر كنند.

منطقه خليجفارس نزديك به 730 ميليارد بشكه ذخيره اثبات شده نفت و بيشاز07 تريليونمترمكعبذخيرهگاز طبيعي را در خود جاي داده است.

كش//ورهايي مانند عراق، عربستان، كوي//ت و امارات هر چن//د داراي منابع گازي هس//تند ام//ا اين مناب//ع بهطور عم//ده گاز همراه با نفت اس//ت و اين كشورها ذخاير مس//تقل گازي ندارند. توليد گاز آنها نخس//ت بر ميزان توليد نفت مبتني است و بيشتر براي تزريق گاز به مخازن استفاده ميشود و بنابراين نميتواند بهعنوان منبع مطمئن عرضه گاز لحاظ شود.

ب//ا توجه به اختص//اص گاز ميدان گنب//د ش//مالي قط//ر به تاسيس//ات انالجي )گاز طبيعي مايع شده(، در عمل اين كش//ور گازي براي صادرات از طري//ق خط لول//ه ن//دارد و بدين ترتيب ايران، تنها كش//وري است كه ميتوان//د از طريق خط لوله گاز مورد نياز كشورهاي منطقه را براي مصرف در بخش خانگي، نيروگاهها، صنايع و آبشيرينكنها تامين كند.

هرچند عراق نيز ذخاير قابل توجه گاز دارد اما بهدليل ش//رايط كنوني، به نظر نميرسد در آينده نزديك بتواند به اين ذخاير دسترسي پيدا كند.

عراق پارسال در مجموع براي مصرف داخلي يك ميليارد مترمكعب توليد گاز داش//ت بنابراين براي مص//رف گاز در نيروگاهه//ا و توليد برق ب//ه واردات گاز نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.