4/5 ميليارد مترمكعب آب در كشور مهار شد

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته وزير نيرو س//د سردشت سيويكمين س//د افتتاح شده در دولت يازدهم است، و در مجموع حدود 4/5 ميليارد مترمكعب آب در اين دولت مهار و تنظيم شده است.

در همين حال روز پنجشنبه با حضور وزير نيرو عمليات آبگيري سد مخزني سردشت در استان آذربايجانغربي آغاز شد. طرح سد و نيروگاه سردشت به منظور تامين آب شرب دو شهر سردشت و ربط و همچنين بهرهبرداري بهينه از پتانسيل برقابي روانآبهاي منطقه روي رودخانه كالس احداث شده است.

با آبگيري و بهرهبرداري از اين سد، آب مورد نياز براي توسعه كشاورزي در هفت هزار 800و هكتار از زمينهاي كشاورزي منطقه تامين ميشود و عالوه بر ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در منطقه، زمينههاي صادرات برق به كشورهاي همجوار را فراهم ميآورد.

روز پنجشنبه عمليات آبگيري اين سد آغاز شد اما تكميل عمليات آبگيري و بهرهبرداري كامل از ظرفيتهاي اين سد و نيروگاه برقابي آن به دولت دوازدهم موكول خواهد شد.

حميد چيتچيان با اشاره به اين مساله كه با تصفيهخانه سردشت مشكل كشاورزان براي تامين آب برطرف خواهد شد، اظهار كرد: اميدواريم پساب حاصل از اين تصفيهخانه در اختيار كشاورزان قرار گيرد. عالوه بر اين سد سردشت نيز ميتواند كمكرسان كشاورزان باشد.

وي با بيان اينكه دو طرح مهم در استان آذربايجان غربي به نتيجه رسيد، عنوان كرد:تصفيهخانهفاضالبسردشتباهزينه02 ميلياردتومانبهبهرهبرداريرسيد و طبق پيشبينيها اين طرح ميتواند تا افق 15 سال آينده را تامين كند.

چيتچيان با بيان اينكه ميتوان از پس//اب اين تصفيهخانه براي مصارف كشاورزي و صنعت استفاده كرد، گفت: طرح بزرگ ديگري كه در اين مراسم احداث ش//د طرح سد سردش//ت بود كه در س//ال 1391 كار انحراف آب آن انجام شد.

وزير نيرو اظهار كرد: اين طرح با هدف توليد برق و تامين آب كشاورزي و شرب شهرها و روستاهاي اطراف ساخته شد.

بهگفتهوي،گنجايشدرياچهاينسد083 ميليونمترمكعباستكهامكان تنظيم آب بيش از يك ميليارد مترمكعب در سال را دارد و بايد گفت ظرفيت نيروگاهي اين سد نيز 150 مگاوات در سه واحد است.

چيتچيان با بيان اينكه اولين واحد نيروگاه اين سد در بهمنماه امسال و دو واحد ديگر تا آخر خردادماه سال آينده به بهرهبرداري ميرسد، عنوان كرد: هزينهاي كه تاكنون براي اين سد صورت گرفته 1150 ميليارد تومان بوده كه طبق برآوردهاي صورت گرفته تا اتمام طرح جمعا 1430 ميليارد تومان هزينه خواهد شد.

وي با اشاره به جاذبه گردشگري اين سد گفت: عالوه بر اهداف در نظر گرفته شده براي سد سردشت ميتوان به جاذبههاي گردشگري آن نيز اشاره كرد، به طوري كه به نظر ميرسد با توجه به وضعيت كوهستاني اين منطقه، اين سد بتواند وضعيت اقتصاد را بهبود ببخشد.

س//يدمحمدرضا رضازاده نيز در مراس//م آبگيري س//د سردشت در استان آذربايجانغربي با بيان اينكه در هدف كالن اين ش//هر عالوه بر تنظيم آب و اجراي نيروگاههاي برقابي، تامين نيازهاي منطقه ديده شده، اظهار كرد: تامين آبش//رب اطراف درياچه پيشبيني شده و قرار است به منظور توسعه اراضي كش//اورزي ساالنه 100 ميليون مترمكعب آب اختصاص يابد كه حدود هفت هزار و 800 هكتار اراضي نسبت به گذشته بيشتر در اطراف درياچه سد تحت پوشش قرار ميگيرد.

وي ادامه داد: در آينده نزديك ميتوان از آب تنظيم شده در اين منطقه براي انتقال به حوزه مجاور و رفع مابقي نيازها استفاده كرد كه اين مساله از هماكنون در دستور كار ما قرار گرفته است.

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با بيان اينكه اميدواريم اين همكاريها در ادامه مسير نيز امتداد داشته باشد، اظهار كرد: براي اجراي اين سد مجوز محيطزيست گرفته شده و با توجه به اينكه توليد برق به روش آبي ميتواند آاليندگي كمتري نسبت به نيروگاه حرارتي داشته باشد، ميتوان گفت اين سد تمام موازين محيطزيستي را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.