بازار نفت در آستانه ثبت بدترين عملكرد

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت هر بشكه نفت برنت روز جمعه با 9 سنت، معادل 0/2 درصد افزايش به 45 دالر و 31 سنت رسيد.به گزارش رويترز، قيمت نفت روز گذشته افزايش داشت اما با توجه به افت شديد قيمتها در اوايل هفته، در آستانه ثبت بدترين عملكرد هفتگي شش ماهه نخست سال طي دو دهه اخير قرار دارد.براساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت با 9 س//نت، معادل 0/2 درصد افزايش به 45 دالر و 31 سنت رسيد. قيمت نفتخام آمريكا نيز 10 سنت، معادل 0/2 درصد افزايش داشت و به 42 دالر و 84 سنت رسيد.قيمت نفت با وجود تالشهاي سازمان كشورهاي صادركنن//ده نفت )اوپك( براي كاهش توليد، امس//ال حدود 20 درصد كاهشيافتهاست.اينبدترينعملكردبرايبازارنفتازسال7991 تاكنون بهشمار ميرود. در آن سال نفت بهدليل افزايش توليد و بحران مالي آسيا افت قيمت شديدي را تجربه كرده بود.وضعيت ضعيف بازار نفت نتيجه ترديدها در مورد توانايي اوپك براي مهار مازاد عرضه موجود در بازار است كه قيمتها را از س//ال 2014 به اين طرف با افت شديدي مواجه كرده است.بانك ايانزد در يادداشتي نوشت: »بازار همچنان به توانايي اوپك براي برقراري توازن در زمينه عرضه ترديد دارد.«دليل اصلي كاهش قيمت نفت اين است كه تالشهاي اوپك و غيراوپكيها بهويژه روسيه براي كاهش توليد با افزايش بيرويه توليد نفت آمريكا همزمان شده است.توليد نفت آمريكا به لطف توليدكنندگان شيل طي سال گذشته بيش از 10 درصد افزايش داشته و 9/35هب ميليون بشكه در روز رسيده كه فاصله چنداني با ميزانتوليدبزرگترينتوليدكنندهنفتجهانيعنيعربستانندارد.ايندر حالي است كه كميته نظارتكننده بر توافق كاهش توليد كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك اعالم كرد كه عوامل بنيادين بازار نفت بهبود يافتهاند و بازار نفت در مسير صحيحي حركت ميكند.اين كميته در بيانيهاي كه از سوي اوپك انتشار يافت، اعالم كرد تحوالت اخير بازار را زيرنظر دارد و ابراز اطمينان كرد كه بازار نفت در مسير صحيحي حركت ميكند.اين كميته كه متشكل از وزيران كشورهاي كويت، روسيه، ونزوئال، الجزيره و عمان است، اعالم كرد 24 ژوييه در سنپترزبورگ روسيه نشست خواهد داشت. به گفته مقامات نفتي، اين كميته از اختيار براي توصيه به كاهش بيشتر توليد يا ساير تغييرات در توافق كاهش توليد برخوردار است.تحت توافق كاهش توليد كه تا پايان مارس س//ال 2018 تمديد ش//ده است، اوپك 1/2 ميليون بشكه در روز و 10 كشور خارج از اين سازمان كه در راس آنها روسيه قرار دارد، 558 هزار بشكه در روز از توليدشان را كاهش خواهند داد.بيژن زنگنه، وزير نفت ايران روز چهارشنبه گفت: وزيران اوپك با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت درباره كاهش بيشتر توليد، مذاكراتي داشتهاند اما برخي از اعضاي اين سازمان تاكيد كردهاند كه تمديد اخير توافق كاهش توليد به زمان نياز دارد تا موثر واقع شود.خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي و الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه كه بزرگترين توليدكنندگاندرميانمشاركتكنندگاندرتوافقكاهشتوليدهستند،در روزهاي اخير اظهار كردهاند كه نياز به تغيير توافق كاهش توليد نميبينند و انتظار دارند كاهش سطح ذخاير نفت ظرف سه تا چهار ماه آينده تسريع شود.الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه اعالم كرده است: نشست كميته نظارتي توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو اوپك كه قرار است ماه آينده ميالدي در روسيه برگزار شود، قرار نيست به نشستي گستردهتر ميان توليدكنندگان نفت تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.