پيشرفت يا پسرفت؟

Jahan e-Sanat - - News -

مهدي فتحي*- آموزشوپرورش در هر كش//وري س//نگ بناي هرگونه حركت به سوي توسعهيافتگي در همه زمينهها بوده و تا زماني كه اين وزارتخانه نتواند نيروي انساني كارآمد، متعهد و دلسوز تربيت كرده و تحويل مقاطع باالتر تحصيلي و دانشگاهها، بازار كار و بستر اجتماعي جامعه دهد قطعا نميتوان انتظار داشت آينده آن كشور رو به بهبودي بگرايد. در نتيجه آن را ميتوان پايهگذار حركتهاي اصولي و درست به سمت ايدهآلها در نظر گرفت. هر كشوري كه قصد رسيدن به اقتدار جهاني و رفاه اجتماعي و تكنولوژي و پيشرفت داشته است بيشك در اولين اقدام به سراغ اصالح ساختار آموزشي خود رفته و يقينا در اين راه از وجود نخبگان، روشنفكران، مديران متخصص و توانا، افراد متعهد و دلس//وز بيبهره نبوده و با طرحهاي من درآوردي از جانب مديران ناآگاه به مسايل واقعي درون جامعه خود، خود را دچار خسران و بيبرنامگي و حركت به عقب نكرده است.

آموزشوپرورش به واسطه رسالتي كه برعهده دارد بايد در همه زمينهها از سوگيريهاي سياسي و جناحي و حتي افكار ايدئولوژيك و هدفدار مستقل بوده و براي هدايت اين وزارتخانه از باالترين مقام آن تا پايينترين جايگاه از افراد توانا و متخصص براي رسيدن به آنچه مدنظر است، اقدام كند. اما متاسفانه در كشور ما كه همواره خود را ميراثدار تمدن چندهزارساله ميداند، هنوز نتوانستهايم آموزشوپرورش را از زمين سياستمداران و موسسات تجاري- آموزشي خارج كرده، و هميشه مباحث مديريتي- حتي در خردترين سطوح اين وزارتخانهدستخوش دخالت نمايندگان مجلس، وزراي ديگر وزارتخانهها، سياستمداران تماميتخواه ...و بوده است. بيترديد مديراني كه با سفارش و تاكيد فالن نماينده مجلس يا فالن سردار و سرتيپ و سرلشكر بر مسند مديريتهاي خرد و كالن اين وزارتخانه مينشينند و گاها جز اهداف سياسي و تبليغ براي فالن كانديدا يا بهمانجناحچيزديگريبلدنيستند،نميتوانندمارادرمسيربهبوديعملكردهاو حركتبهسويايدهآلهاسوقدهند.وقتيحتياحرازپستمديريتيكمدرسه در حاشيه شهرها نيز نياز به باند و باندبازي و سفارش و سهمخواهي نمايندگان مجلس و ديگر مسووالن دارد، چگونه ميتوان انتظار داشت كه مجموعه تحت مديريت اينچنين مديراني كار خود را به درستي انجام داده و اهداف عاليه تعليم و تربيت نسل آيندهساز كشور را به پيش ببرند؟ آنچه مسلم است معلماني كه در چنينمدارسيتدريسميكنندوقتيبيلياقتيوعملكردضعيفمديرمدرسهرا ميبينند، بيشك نميتوانند آنچه بايد و شايد است را در پيشبرد اهداف خود به منصه ظهور برسانند. و اين زماني كه به ادارات منطقه ارتقا مييابد و كارمندان و مجموعه تحت مديريت رييس منطقه، از ناتواني مدير خود آگاه باشند باز همين قصه به مراتب خطرناكتر تكرار خواهد شد. بر اين اساس اين موضوع تا باالترين سطوح مديريتي و تا خود وزير آموزشوپرورش ادامه خواهد داشت.

وقتي تعيين مديران كل آموزشوپرورش اس//تانها و حتي معاونان وزير و نيروهاي ستادي به نظر و رضايت نمايندگان مجلس بستگي پيدا كرده و بيشتر استيضاحهاي وزير آموزشوپرورش بوي سياست و عدم تامين منافع نمايندگان مجلس را به خود گرفته است، چگونه ميتوان از وزير انتظار شقالقمر داشت؟ وقتيانتخابمعاونانمديرانكلاستانهاوحتيانتخابمديرانمناطقومعاونان آنها جزو غنائم انتخاباتي نمايندگان مجلس و ديگر مسووالن استانهاست پس بايد تعليم و تربيت صحيح دانشآموزان و آيندهسازان اين مملكت را واگذار كرد و ديگر بيشتر از اين خود را براي رسيدن به پيشرفتهاي مورد توجه خسته نكرد. چراكه با وجود چنين مديراني بيشتر از آنكه حركتها به سمت پيشرفت باشد، به طرف پسرفت هرچه بيشتر خواهد بود.

به راستي مردم نمايندگان مجلس را براي چه چيزي انتخاب ميكنند؟ آيا آنها را انتخاب ميكنند كه در مجلس شوراي اسالمي اقدام به قانونگذاري كرده و بر عملكرد مسووالن نظارت داشته باشند؟ يا بيايند و بر مردم حكومت كرده و اهداف شخصي خود و اطرافيانشان را محقق كنند؟ در هر حال براي هر چيزي كه انتخاب شده باشند مصرانه تقاضا داريم دستشان را از كاسه آموزشوپرورش كه پاشنه آشيل پيشرفت و آينده كشور است خارج كرده و دست از اين اقدامات كوتهنظرانه و منفعتطلبانه بردارند. از سويي ديگر به غير از نمايندگان مجلس، ديگر مسووالني كه همواره دستشان در كاسه آموزشوپرورش بوده و هست، برخي تشكلهاي سياسي فرهنگيان نيز خواسته يا ناخواسته و از دريچه قدرتطلبي و پستخواهي همواره در تب و تاب تغييرات در تمامي سطوح مديريتي در اين وزارتخانه به نفع خود هستند كه اينها را ديگر نميدانيم كجاي دلمان بگذاريم! حداقل از فرهنگيان انتظار ميرود كه بيشتر از آنكه به فكر اهداف سياسي و منافع سياستمداران باشند به فكر اهداف عالي تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان اين مملكت باشند. *آموزگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.