26 هزار بيمار در ليست انتظار پيوند قلب

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- طي يك ماه گذش//ته 12 كودك كه در رنج بيماري به س//ر ميبردند و در ليس//ت انتظار پيوند قلب قرار داشتند با رضايت خانوادههاي ايثارگر اهداكننده به زندگي بازگشتند.

يك//ي از اين كودكان ك//ه بيش از 9 ماه در ليس//ت انتظار پيوند قلب بود، باالخره در روز 29 خردادماه در بيمارس//تان شهيد رجايي پيوند قلب شد و حياتي دوباره يافت. مادرش كه بيش از شش ماه به علت وضعيت فرزندش در بيمارس//تان بود ضمن قدرداني از خانواده اهداكننده قلب به كودكش گفت: در روزهاي آخر آنقدر شرايط سخت بود كه ديگر فكر نميكردم قلبي براي دخترم پيدا شود اما اين خانواده اهداكننده، فرزندم را دوباره به ما بخشيدند. خدا را هزاران مرتبه شكر ميكنم كه اين خانوادههاي از خودگذش//ته در كشور ما وجود دارند و دستشان را ميبوسم.

در اين زمينه دكتر س//يدمحمد مهدوي، فوقتخصص پيوند قلب كودكان بيمارستان شهيد رجايي تهران با اظهار خرسندي از اين اتفاق گفت: اين 12 كودك با وضعيت اورژانسي در بيمارستان بستري بودند و هر لحظه ممكن بود ديگر در ميان ما نباشد اما با اقدام انساندوستانه خانوادههاي اهداكننده در اين ماه مبارك خوشبختانه در حال حاضر كودكي با وضعيت اورژانسي براي پيوند قلب در بيمارستان نداريم و همه بچهها پيوند شدند. وي با اشاره به ضرورت فرهنگسازي اهداي عضو گفت: در اين چند ماهه گذش//ته، فرهنگسازي بسيار خوبي از سوي وزارتخانه و انجمن اهداي عضو ايرانيان صورت گرفته است و ما به عينه شاهد باال رفتن آمار پيوند اعضا در كشور هستيم. مردم ما در طول تاريخ ثابت كردهاند كه مردم باگذشتي هستند و در مواقع حساس از خودگذشتگيهاي فراواني از خود نشان دادهاند. شايد در مورد اين مس//اله آگاهي كافي نداشته باش//ند و اين امر قطعا با فرهنگسازي مناس//ب حل ميشود. خيلي وقتها بيماران از من ميپرسند كه آيا خودم هم كارت اهداي عضو دارم و من در جواب عكس كارتم را كه هميش//ه در تلفنهمراه دارم به آنها نش//ان ميدهم، در واقع معتقدم اين اقدام ابتدا بايد از سوي ما شروع شود.

بر اس//اس گزارش روابط عمومي انجمن اهداي عضو ايرانيان، در حال حاضر 26 هزار بيمار در ليس//ت انتظار پيوند عضو قرار دارند و روزانه حدود 10 نفر از آنها به علت نرسيدن عضو جان خود را از دست ميدهند، اين در حالي اس//ت كه تنه//ا اگر نيمي از افرادي كه دچار مرگ مغزي ميش//وند اعضايشان اهدا و پيوند زده شود هيچ بيماري در ليس//ت انتظار پيوند عضو قرار نميگيرد. گفتني است متقاضيان درياف//ت كارت اهداي عضو براي اعالم رضايت خود به خانواده مبني ب//ر اهداي عضو پس از مرگ مغزي، ميتوانن//د از طريق بات تلگرام به آدرس اي@ehdayeozv_bot س//امانه جامع كشوري به آدرس www.ehda.center كارت خود را دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.