اميرحس/ين ميراس/ماعيلي-

Jahan e-Sanat - - News -

ماه رمضان هم در حال تمام ش//دن اس//ت و تو هنوز نيام//دي محبوب من. ميخواهي اصال نيايي؟ آخر اينجايي كه من هس//تم اوض//اع يك مق//دار قمر در عقرب اس//ت. ب//ه رييسجمهور قانون//ي مملكت كه 24 ميلي//ون راي آورده در روز روش//ن حمله ميكنند و فحش ميدهند و آب از آب تكان نميخورد! اينقدر براي اين حركتهاي خودجوش در امنيت هس//تند كه تشويق ايسلندي را هم قاطي فحاش//يها كردهاند و خالصه خوش ميگذرد بهشان. يعني چنين خالقيتي به ذهن پنگوئنهاي ايس//لند هم نميرسيد چه برسد به مردمشان.

شايد بپرسي جرم رييسجمهور چيست. انصافا روحاني مرتكب گناهي نابخشودني شده. اينكه براي حفاظت از منافع اكثريت، برود منبع درآمد يكس//ري افراد خاص را قطع كند، آيا درس//ت است؟ به هر حال يك آبباريكهاي وجود داشت و زندگيشان ميگذشت بنده خداها. اصال نظرت چيس//ت كه من و تو هم دلواپس ش//ويم؟ اينقدر مزه ميدهد كه نپرس. ميتوانيم با ارز دولتي برويم تايلند يا بورسيه بگيريم و برويم در قلب آمريكاي جنايتكار.

اصال نظرت در مورد صادرات نفت چيس//ت؟ بابك زنجاني كي بوديم ما؟

اگر زماني خواستي براي رسيدن به عشقت دل به دريا بزني و وارد خاورميانه شوي، با خودت كمي پماد سوختگي بياور محبوب من. آن 24 ميليون راي، خيليها را سوزانده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.