ثبتدماي4/34 درجهسانتيگرادپساز96 سال

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- كارشناس هواشناسي سيستانوبلوچستان از ثبت دماي 43/4 درجه سانتيگراد باالي صفر در شهرستان زاهدان پس از يك فاصله زماني 69 ساله خبر داد.

رضا آزادمنش با اش//اره به اينكه دماي هوا روز جمعه در زاهدان طي 69 سال اخير بيسابقه بوده افزود: دماي ديروز زاهدان تا قبل از ظهر به 43/4 درجه سانتيگراد باالي صفر رسيد و آخرين بار دماي 43 درجه دوم تيرماه سال 1327 ثبت شده است. دماي ثبت شده توسط ايستگاههاي هواشناسي در نقاط مختلف سطح استان نشان ميدهد دماي اكثر شهرها ديروز باالي 40 درجه سانتيگراد بود.

بر همين اساس دادههاي ايستگاههاي هواشناسي در ساعت 13:30 دم//اي 47 درجه براي زاب//ل، 42 درجه براي زاه//دان، 44 درجه براي ايرانشهر، 42 درجه براي خاش، 42 درجه براي سراوان، 44 درجه براي نيكشهر، 41 درجه براي راسك، 47 درجه براي دلگان، 44 درجه براي نص//رت آب//اد، 47 درجه براي زه//ك و 32 درجه براي چابهار را به ثبت رساند. در 24 ساعت گذشته زاهدان و خاش به طور مشترك با حداقل دماي 25 درجه سانتيگراد باالي صفر سردترين و زابل، هامون و دلگان به طور مشترك با دماي 48 درجه سانتيگراد باالي صفر گرمترين شهرهاي سيستانوبلوچستانبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.