كوتاهيبرخيبيمههادرپرداختهزينههايدرمانبهبيمارستانها

Jahan e-Sanat - - News -

برخي ش//ركتهاي بيمهاي ب//ا عدم پرداخ//ت هزينهه//اي درمان به بيمارس//تانهاي ط//رف ق//رارداد خود، بيمهش//دگان را در فرآين//د درمانه//اي هزينهبر، دچار بح//ران كردهاند.به دنبال ايجاد س//هم برابر و عادالن//ه درمان براي همه اقش//ار جامعه، طرح بيمه س//المت مطرح ش//د تا با توس//عه كم//ي و كيفي خدمات بيم//هاي و پوش//ش فراگير آن، همه در يك س//طح از امكان//ات درماني بهرهمند شوند و س//هم مردم از پرداخت هزينهه//اي درماني از جيب خود كاهش يابد و همپوشاني بيمهاي رفع شود. رشد قارچگون//ه تعرفهه//اي متع//دد بيمهاي، ح//ق انتخاب نوع خدم//ات درماني را به مش//تري ميدهد و در بس//ياري از موارد ليس//ت بيمارس//تانهاي طرف قرارداد با بيمهها، اهميت زيادي در انتخاب س//هم بيمهاي فرد دارد. اين در حالي اس//ت كه در زمان بهرهمندي از تسهيالت بيمهاي، مشكالت متعددي از جانب مراكز درماني و بيمارس//تانهاي طرف ق//رارداد ايجاد ميشود كه تعرفهها و ضوابط بيمه را زير سوال ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.