15

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

درخشش سانچس در دیدار آلمان و شیلی در جام کنفدراسیونها؛

دیدار تیمهای آلمان و شیلی در جام کنفدراسیونها با تساوی یک بر یک به پایان رس//ید. در این دیدار دو تیم در همان نیمه اول توانس//تند یک بار دروازه یکدیگر را باز کنند و در نهایت بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا سرنوشت صعود دو تیم به نیمهنهایی، به دیدار آخر مرحله گروهی کشیده شود.

آلمانیها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشتند اما این شیلی بود که در دقیقه شش به گل رسید. روی اشتباه شکودران مصطفی بود که شیلی صاحب موقعیت شد و الکسیس بعد از همکاری با آرتورو ویدال، دروازه تراشتگن را باز کرد. بعد از این گل باز هم آلمانیها ابتکار عمل را در دست گرفتند و چند موقعیت خوب روی دروازه شیلی ایجاد کردند اما ضربات بازیکنان این تیم راهی به چهارچوب دروازه هررا پیدا نکرد.

در ادامه بازیکنان شیلی پیش کشیدند و آنها هم موقعیتهایی روی دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانستند به گل دوم برسند. در دقایق پایانی نیمه اول، بار دیگر ژرمنها به تیم برتر میدان تبدیل شدند و سرانجام در دقیقه 41 به گل رسیدند.

روی یک حمله سریع بود که پاس در عرض عالی یوناس هکتور در مقابل دروازه به الرس اس//تیندل رس//ید و او هم با یک بغل پای س//اده، کار را تمام کرد تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد. نیمه دوم را شیلی هجومیتر آغاز کرد و میتوانس//ت در همان دقایق ابتدایی به گل دوم برس//د اما ضربه الکسیس از باالی دروازه به بیرون رفت. برتری شیلی ادامه داشت و بازیکنان این تیم چند بار دیگر هم در آستانه زدن گل برتری قرار گرفتند اما کمدقتی در زدن ضربات نهایی باعث شد این موقعیتها از دست برود.

در ادامه آلمانیها توانستند ابتکار عمل را در دست بگیرند و چند بار دروازه شیلی را به سختی تهدید کنند اما در نهایت توپی از خط دروازهها عبور نکرد و بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تساویکامرونواسترالیا دیدار تیمهای کامرون و استرالیا در جام کنفدراسیونها با تساوی یک بر یک به پایان رسید. دو تیم که در دیدار ابتدایی مغلوب شیلی و آلمان شده بودند، در دیدار پنجشنبه گذشته به تساوی رسیدند تا امیدهای صعودشان به مرحله بعد همچنان زنده بماند.

کامرونیها بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی میتوانس//تند به گل برسند اما حضور به موقع مت رایان، دروازه استرالیا را نجات داد. برتری کامرون ادامه داشت و بازیکنان این تیم کامال توپ و میدان را در اختیار داشتند اما در ایجاد موقعیت روی دروازه حریف توفیقی نداشتند.

بعد از سپری شدن این دقایق، سرعت بازی افت کرد اما با نزدیک شدن به دقایق پایانی، بار دیگر شیرهای رامنشدنی ابتکار عمل را در دست گرفتند و سرانجام در دقایق تلفشده بازی به گل رسیدند. حرکت عالی مایکل انگادئو به پشت مدافعان استرالیا و خروج اشتباه مت رایان بود که فرانک زامبو با یک ضربه دقیق، توپ را وارد دروازه کرد تا کامرون با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

نیمه دوم با برتری استرالیا و مالکیت توپ بهتر این تیم آغاز شد اما این کامرون بود که میتوانست در دقیقه 58 به گل برسد ولی ضربه ابوبکر راهی به چهارچوب دروازه استرالیا پیدا نکرد. در مقابل، استرالیا در دقیقه 60 به گل تساوی رسید. خطای مابوکا روی گرباخ در محوطه جریمه کامرون، یک ضربه پنالتی نصیب اس//ترالیا کرد. مارک میلیگان پشت ضربه قرار گرفت و با وجود تشخیص خوب دروازه کامرون، توانست توپ را به گوشه دروازه بفرستد.

در ادام//ه بازی متعادل ش//د و هر دو تیم موقعیتهای//ی برای زدن گلهای بعدی داشتند؛ به ویژه کامرون که یکی دو بار تا آستانه زدن گل برتری پیش رفت اما ضربات کمدقت ابوبکر، باعث شد این موقعیتها از دست برود و بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان برسد. سانچسبرترینگلزنتاریختیمملیشیلی آلکس//یس س//انچس با گلزنی برابر تیمملی آلمان به عنوان برترین گلزن تاریخ تیمملی شیلی شناخته شد. هفته دوم مرحله گروهی جام کنفدراسیونها با انجام یک دیدار از گروه دوم برگزار ش//د که در آن دو تیم قدرتمند ش//یلی و آلمان به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت برنده نداش//ت و بازی با تس//اوی یک بر یک به پایان رسید.

آلکس//یس س//انچس با گلزنی در این دیدار توانست شمار گلهای خود را به عدد 38 برساند تا با کنار زدن مارچلو ساالس به عنوان برترین گلزن تاریخ تیمملی شیلی انتخاب شود.

این بازی همچنین صدودوازدهمین بازی سانچس برای تیمملی شیلی بود که با رکورد کلودیو براوو برابری میکند و در بازی بعدی در صورتی که س//انچس به میدان برود، میتواند رکورد بیشترین بازی در تاریخ تیمملی شیلی را نیز از آن خود کند.

در این گروه شیلی با چهار امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر قرار دارد. آلمان هم با همین تعداد امتیاز دوم است و تیمهای استرالیا و کامرون یک امتیاز دارند. این روزها صحبتهای زیادی درباره آینده این بازیکن به گوش میرسد که به نظر از وضعیت خود در تیم آرسنال راضی نیست و قصد ترک این تیم را دارد. پایانکابوسزندانبرایلیونلمسی دادستانی اسپانیا با توجه به حسن سابقه و همکاری مسی در پرونده فرار مالیاتی،تصمیمبهتعلیقحبساوگرفت.لیونلمسیابرستارهآرژانتینیتیم فوتبالباشگاهبارسلونایاسپانیاازسویدادستانیاینکشورحکم12 ماه حبس قطعی دریافت کرده که قاضی این پرونده به علت همکاری خوب مسی و وکیلش با دستگاه قضایی و حسن سابقه این بازیکن و همچنین کمکهای میلیونی مسی به سازمانهای مردمنهاد، این حکم حبس را فعال به حالت تعلیق درآورده است.این دادستان همچنین اعالم کرده که مسی میتواند به آرژانتین سفر کند و ممنوعالخروج نیست. مبلغ 4/1 میلیون یورو رقمی است که مسی بابت آن فرار مالیاتی داشته و البته جریمه آن چند برابر رقم مذکور خواهد بود اما کمکهای زیاد مسی به بیمارستانهای اسپانیا و سازمانهای مردمنهاد در این کشور و سراسر جهان باعث شده احتمال لغو جریمه نقدی بسیار افزایش پیدا کند. محمدصالحبهلیورپولپیوست ستاره مصری فصل قبل رم به جمع نفرات لیورپول برای فصل جدید اضافه شد. محمد صالح ستاره فصل قبل رم که سابقه بازی در تیمهای بازل سوئیس و چلسی را نیز در کارنامه خود دارد، با امضای قراردادی به ارزش 42 میلیون یورو به عضویت تیم لیورپول درآمد. او بعد از پشت سر گذاشتن مراحل پزشکی قرارداد خود را با لیورپول امضا کرد تا بازگشت دوبارهای به لیگ برتر داش//ته باش//د.صالح بعد از حضور دوباره در لیگ برتر گفت: خوش//حالم بار دیگر این فرصت در اختیار من قرار گرفت تا بتوانم تواناییهایم را در لیگ برتر نشان دهم. از زمانی که از انگلیس رفتم تغییرات زیادی اینجا رخ داده اس//ت و تیمها پیشرفت زیادی کردند. از زمانی که چلسی را ترک کردم تجربه بیشتری به دست آوردم. آن زمان فقط 20 سال داشتم ولی بازی در تیمهایی چون فیورنتینا و رم تجربه کاریام را باال برده اس//ت. من همیش//ه به جزییات بازی خودم توجه و تالش میکنم بتوانم همیشه بهتر از قبل باشم.او در پایان گفت: در رم با پنج دفاع بازی میکردیم و دو مهاجم در تیم بود و من مهاجم شماره دو بودم و بعضی مواقع به سمت چپ میرفتم. آزادی عمل خوبی داشتم و حس میکنم فصل به فصل در حال بهتر شدن هستم. میخواهم در تیم جدیدم هم موفق شوم. همه میدانیم لیورپول باشگاه بزرگی است و باید قهرمانی را برای هواداران به دست آوریم و من تمام تالشم را در این راستا به کار میگیرم. پیشنهاد001 میلیونیوروییچلسیبرایبونوچیوساندرو چلسی قصد دارد برای جذب الکس ساندرو و بونچی، دو ستاره یووه، 100 میلیون یورو هزینه کند.این در حالی اس//ت که شایعات پیوستن آنها از یووه به تیم دیگر، همواره از سوی سران باشگاه چلسی تکذیب و رد شده است.هرچند بعید است یووه با این پیشنهاد موافقت کند ولی چلسی همچنان مصر است که بتواند راهی برای جذب این دو بازیکن پیدا کند. بونوچی مدتهاست در لیست خرید چلسی و کونته قرار دارد ولی تالشهای هرساله مدیران چلسی آنها را با درهای بسته روبهرو میکند. حال آبیها امیدوارند یووه پیشنهاد خوب آنها را قبول کند و احتمال این انتقال نسبت به گذشته باالتر رفته است. بونوچی سابقه بازی کردن تحت هدایت کونته در یووه و تیمملی ایتالیا را دارد که این موضوع میتواند به عملی شدن انتقال کمک کند. خشممالکپاریسنژرمنگریبانگیروراتی وراتی قصد داشت در تمرینات پیش فصل PSG شرکت کند ولی پس از مشورت با وکالیش از این تصمیم منصرف شده است.

وراتی از از عالقه اش برای پیوستن به بارسا سخن گفته و حتی عکس او در حالی که نسخهای از نشریه موندودپورتیوو را در دست داشت، بسیار خبرساز شد؛ تصویری که خشم ناصرالخلیفه، مدیر قطری پیاسجی را در پی داشت.پنجشنبهشب گذشته نیز خبر رسید که وراتی ایبیزا را به مقصد پاریس ترک کرده تا با ناصرالخلیفه به صورت حضوری مالقات کند اما گویا مدیر پیاسجی با این مالقات موافقت نکرده و برای وراتی پیغام فرستاده است که تحت هیچ شرایطی اجازه جدایی او را صادر نخواهد کرد چون در پروژههای بلندپروازانه باشگاه جایگاهی حیاتی دارد.

به نظر میرسد وراتی که تا 2021 با پیاسجی قرارداد دارد، کار بسیار سختی برای جدا شدن از این باشگاه پیش رو خواهد داشت. پخشمستقیمتلویزیونی،امروز جام کنفدراسیونها، مکزیک- روسیه 19:30 شبکه ورزش

ج و عمودي: -1 مبارز- مقصر -2 واحد ش//مارش درخ//ت- باتري الغ//ر- حیرتانگیز و تعجبآور -3 شكل گرد- ارث بردن از مال- محل آسوده -4 خم//ره بزرگ- هس//تي و مقابل ع//دم- حرف همراهي عرب- پرتاب گلوله -5 پاسخ منفي- بسیار زیرك و هوشیار- فهرست -6 آب//رو و اعتب//ار- تحقق پیدا ك//ردن- تكنیك و مهارت ورزشي -7 بچه خردس//ال- كاش//ف قوانین وراث//ت- رودخانه به زبانانگلیسي -8 اسب اضافه- اداره مواد بازیافتي- روزگار و زمانه -9 بیس//كویت الیهالی//ه- داراي اطمین//ان- قوم تاریخي مكزیك -10 مقابل جزر- عكسالعمل- گل خشمناك -11 حجم هندسي- خودبرترنمایي- چند نفر -12 ش//هري در استان كرمان- حرص و طمع- فضایي در اداره و خانه- از ادات تشبیه -13 پرستار- ضربهاي در ورزش بدمینتون- نقص -14 زدن حرف بیهوده- جانش//ین حضرت موسي)ع(- از قیوداستثنا -15 مستخدم- با كمال دقت افقي: -1 گونهاي راه- از برجستهترین سیاستمداران كشور اتریش 1773-1859) م( -2 به میزان معین و مشخص از هر چیز رسیده - دوستدار- فرشتهاي در آیین زرتشت -3 رنگ سرخ روشن- شاعر ایراني قرن چهارم هجري- نام نهاده شده -4 از مشاهیر تاریخ هندوستان و همرزم گاندي- اهرم بلند كردن خودرو- هواپیماي هلندي- درشت و كالن -5 عددي دورقمي- بادبان كشتيهاي قدیمي- از ظروف گود -6 نیمصداي گریه- ترس ناشي از خیاالت- بزرگان -7 شوخطبع- امپراتور خونخوار روم باستان- گسترشیابنده و افزونشونده -8 خرماي گجراتي- دفترچهاي براي ثبت كارهاي ضروري- از ضمایر ملكي انگلیسي -9 از اركان نماز- شمارش عدد سهگانه عربي- تجسس و تفحص -10 گیاهي دارویي- هماوردي- عموي اعراب -11 بخشي از كتاب اوستا- كمك و مساعدت- پرش فیلم -12 جایگاه خون- دگمه زنگ- رنگ موي صنعتي- واحد شمارش صابون و كره -13 ضامن و عهدهدار مسوولیتي بودن- سپردهها- تاریك ولي شاعرانه -14 جنگ ابزار هراسآور- شأن و شوكت- حداقل -15 مقیاسي براي درجه حرارت كه به نام كاشف اسكاتلندي آن نامیده ميشود- كتابي از آلفونس لویي المارتین، نویسنده و شاعر فرانسوي د جوابجدولشماره219 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.