نکونام:بهمربیگریدرتیمملیجوانانعالقهایندارم

Jahan e-Sanat - - News - آهن سرد

یکی از رسانههای یونان خبر داد که باشگاه پرسپولیس حاضر به فروش مهاجم ملیپوش خود نیست اما باشگاه پانیونیوس در تالش است تا این مهاجم را جذب کند.

به گزارش سایت خبری باشگاه پانیونیوس یونان، پس از آنکه یحیی بانانا، مدافع کامرونی پانیونیوس جداییاش از این تیم قطعی شد، پانیونیوس به دنبال جایگزین بود تا خط دفاعیاش را برای فصل آینده مستحکم کند.

به همین خاطر در خط دفاعی به دنبال احسان حاجصفی، مدافع ملی پوش ایرانی اس//ت. البته در کنار حاجصفی نام بازیکن دیگر ایرانی به نام طارمی نیز به چشم میخورد.

درباره حاجصفی باید گفت که ارتباطات خوب و مثبتی با این بازیکن گرفته شده است و به نظر میرسد پاسخ این مذاکرات مثبت است و به زودی انتقالش قطعی خواهد شد.

اما آنچه به طارمی مربوط میشود و خیلی واضح است، کار انتقال این بازیکن

فارس- جواد نکونام س//رمربی تیمملی جوانان شد؛ این خبری بود که هفته گذشته در فوتبال ایران منتشر شد. منابع خبری میگفتند در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال، اعضا به این رای دادهاند که کاپیتان سابق تیمملی روی نیمکت جوانان به جای امیرحسین پیروانی بنشیند.

نکونام که مدتی س//کوت کرده بود در واکنش به خبر حضورش روی نیمکت جوانان میگوید: باید از آقایان محصص و معینی تشکر کنم. من با آنها جلسهای داشتم و صحبتهایی انجام دادهایم ولی من به مربیگری در تیمملی جوانان با توجه به شرایطی که هست عالقهای ندارم. با هر شرایطی و با هرکسی هم کار نمیکنم، بهتر است مثل انتخابهای اخیر که از بهترین انتخابها بوده دوباره انجام دهند و سخت است. مهاجم42 ساله با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و باشگاه ایرانی حاضر به فروش او نیست. با این وجود پانیونیوس در تالش است تا تمامی احتماالت را برای پوشاندن لباس تیمش به این مهاجم ایرانی به کار بندد. به موفقیت برسند. دوست دارم کارم را از لیگبرتر شروع کنم. امسال هم دو سه باشگاه با من مذاکره کردند ولی به نتیجه نرسیدیم. قطعا مربیگری را از لیگبرتر آغاز میکنم و در حال حاضر به فکر یادگیری بیشتر هستم.

کاپیتان سابق تیمملی در ادامه با اشاره به اینکه با مربیان بزرگی کار کرده است، میگوی//د: در دوران بازیگریام با مربیان بزرگی کار کردهام. در تیمهای مختلفی بودهام و تجربههای بزرگی داش//تهام. چیزهای زیادی برای مربیگری یاد گرفتهام و تنها دوست دارم با یادگیری بیشتر کامل و کاملتر شوم. حتی بهترین مربیان دنیا هم هر روز مطالعه میکنند و بهروز میشوند. کسی که وارد عرصه مربیگری میشود، باید هر روز یک چیز جدید یاد بگیرد. دنیای مربیگری پایان ندارد و شما هر روز باید در تالش باشید تا علم و دانش بیشتری کسب کنید. من هم دوست دارم هر روز بهتر از دیروز باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.