اخطار جدی اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون ایران

Jahan e-Sanat - - News - تلكس چالش

اتحادیه جهانی کش//تی به فدراس//یون کش//تی ایران اخطار داد در اسرعوقت نسبت به اصالح اساسنامه خود طبق اساسنامه این اتحادیه و منشور المپیک اقدام کند.

با توجه به مکاتباتی که در چند ماه گذشته از سوی کمیته بینالمللی المپیک در مورد اساسنامه فدراسیونهای ملی در ایران با چند فدراسیون جهانیصورتگرفتهبود،کمیتهبینالمللیالمپیکازطریقاتحادیهجهانی کشتی به سراغ فدراسیون کشتی ایران نیز آمده است.

اتحادیه جهانی، عضویت و اعمالنظر افرادی که س//متهای رسمی در دستگاه ورزش ایران )وزیر ورزش یا نماینده وی( و یا همچنین سایر دستگاههای دولتی )نمایندگان سایر دستگاههای دولتی وابسته( دارند را، در مجمع فدراسیون، با اصول خودمختاری و استقالل فدراسیون کشتی که در اساسنامه اتحادیه جهانی صریحا قید شده، مغایر دانسته است.

همچنین موضوعاتی از قبیل ارسال اساسنامه اصالح شده فدراسیون کشتی ایران به رییس سازمان ورزش جهت تایید، تایید چهار عضو اجرایی فدراس//یون ایران توسط رییس س//ازمان ورزش، اجازه برکناری رییس فدراس//یون از سوی رییس سازمان ورزش و همچنین تعیین جانشین رییس فدراس//یون مستعفی یا برکنار شده توسط وزیر ورزش و جوانان از دیگر ایراداتی است که اتحادیه جهانی کشتی به اساسنامه فدراسیون ایران وارد دانسته است.

میشل دوسون دبیر کل اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به اینکه چند ماه قبل از فدراسیون ایران درخواست ارسال اساسنامه را داشتهاند و سپس ایرادات را به فدراس//یون کش//تی ایران اعالم کردهاند، اعالم کرده است: مهمترین موضوع برای کمیته بینالمللی المپیک و اتحادیه جهانی حفظ استقالل فدراسیونهای ملی است به همین دلیل به فدراسیون کشتی ایران در این زمینه اخطار جدی دادهایم و از آنها خواستهایم با توجه به تاکید کمیته بینالمللی المپیک یک نسخه از اساسنامه اصالح شده خود را برای ما ارسال کنند.با توجه به اینکه از اعالم این موضوع، به فدراسیون کشتی ایران، چند ماه میگذرد، مشخص نیست در این مدت فدراسیون کشتی چه اقداماتی در جهت حل این مشکل انجام داده است.

این درحالیست که طبق اساسنامه اتحادیه جهانی کشتی، کشورهایی کهاساسنامهآنهابااساسنامهاتحادیهجهانیمغایرتداشتهباشدازعضویت در این نهاد خارج و حق ش//رکت در هیچیک از مسابقات تحتنظر این اتحادیه را ندارند. اسپالتی: آماده جذب دوناروما هستیم قوچاننژاد در هیرنفین ماندنی شد پیشنهاد001 میلونیلیورپولبرایامباپهردشد پوالدگر در پست نایبرییسی اتحادیه آسیا ابقا شد پروین: االن همه به عشق پول بازی میکنند خداحافظی حاجصفی از سپاهان بازگشت منتظری به استقالل اسکار از 8 بازی در لیگ چین محروم شد

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.