افزایش تنش میان رونالدو و مدیران باشگاه

Jahan e-Sanat - - News -

درست زمانی که دادستان کل اسپانیا مواردی برای بررسی پرداخت مالیاتی در بازیکنان یافت، جزییاتی را فیلتر میکند که ش//اید ارزش تیتر اصلی شدن را نداشته باشد اما حتما ارزش آنالیز دارد. مثال یکی از آنها زمان دقیقی است که رئالمادرید با ژوزه مورینیو تماس گرفته است. این روز 31) مارچ (2010 اعالم ش//ده، با وجود اینکه مانوئل پیگرینی هنوز سرمربی باش//گاه بود و یک س//ال دیگر از ق//راردادش مانده ب//وده اولین چیزی که به ذهن میرس//د این اس//ت ک//ه فلورنتینو پرس و پیگرین//ی رابطه خوبی با هم داشتند و س//رمربی اهل شیلی میدانست که آقای پرزیدنت به دنبال جانش//ینش اس//ت اما زمانی که مورینیو میخواس//ت برود فلورنتینو و او اصال رابطه خوبی با هم نداشتند. کریستیانورونالدو اطالع//ات فوق بعد از خبر امضای قرارداد رونالدو با رئالمادرید فاش شد، یعنی یک سال قبل از اینکه فلورنتینو دوباره س//مت مدیریت باشگاه را به عهده گیرد )در دوران مدیریت رومان کالدرون(. فلورنتینو حت//ی کاکا و بنزم//ا را هم جذب ک//رد و زمانی که بارسلونا با مس//ی و درخشش ژاوی و اینیستا پشت سر او مشغول درو کردن جامها و عناوین و موفقیتها بود فلورنتین//و بدون توجه به کریس در حال عوض کردن مربی بود. موفقیتهای7RC وقتی رونالدو عصبانی میشود همه تصمیم میگیرند به زمانی که او در رئال گذرانده نگاه کنند و با نگاه به پشت سر سختیهایی که در باشگاه داشته را بررسی کنند. او هنوز هم معتقد است باشگاه با بازیکنی که به نظرش پول زیادی برایش پرداخته به خوبی رفتار نمیکند و آنطور که باید مورد حمایت باشگاه قرار نگرفته است. از رفتارهای بدی که با رونالدو شده یکی همین تغییر مداوم مربی بوده که مطمئنا در موفق بودن یا نبودن او هم تاثیر داشته و دیگری اینکه مدتهاست بنزما با وجود اینکه درخشش خاص//ی ندارد در کنار کریس بازی میکند و کمتر این فرصت به ستاره پرتغالی داده شده که مهاجم دیگری را در کنار خودش داشته باشد تا شاید بازی بهتری هم ارائه دهد. خود رونالدو در خلوتش شرایطی را بررسی میکند کهاگرپیشمیآمدندهمهچیزمتفاوتبود.مطمئنابرای بهبود اوضاع در باشگاهی که از بچگی طرفدارش بوده فکر میکند. به هر حال رئال هنوز باشگاه او است و او هم هنوز بهترین بازیکن رئال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.