قهرمانی ایران در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان

Jahan e-Sanat - - News -

تیمملی وزنهبرداری ایران توانست برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات جوانان جهان شود اما در ردهبندی مدالی ششم شد.مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان 2017 در توکیوی ژاپن هم به پایان رسید و ایران عنوان قهرمانی را برای دومین سال متوالی بهدست آورد. ایران در این دوره از رقابتها 423 امتیاز کسب کرد.تنها سه تیم ایران، ژاپن و آمریکا با ترکیب کامل در مسابقات شرکت کرده بودند. تیمملی وزنهبرداری ایران با هشت وزنهبردار در این دوره از مسابقات شرکت کرد که توانست دو مدال طال، دو نقره و دو برنز توسط رضا بیرالوند، علی داودی و رحمان اورامه کسب کند و در رده بندی مدالی ششم شد.اوت شدن علی داودی در دسته فوقسنگین از اتفاقات تلخ این دوره از مس//ابقات بود. البته ایران توانس//ت در این دوره بعد از پنج سال صاحب مدال طالی مجموع جوانان جهان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.