جادههای ایران برای گردشگران هم ناامن است؛

Jahan e-Sanat - - News -

مس//افرتهای طوالنی با وس//یله نقلیه ش//خصی نوعی گردشگری است که هنوز جذابیت و طرفداران بس//یاری دارد. برخی برای رساندن پیام صلح یا حتی در حمایت از محیطزیس//ت ب//ا دوچرخ//ه جه//ان را میکاوند و برخی دیگر س//وار وسیله نقلیه شخصیشان جادههای کشورهای مختلف را نظاره میکنند.

در ایران هم نمونه این شیوه گردشگری وجود دارد. برادران امیدوار مشهورترینشان هستند. کس//انی که 70 سال پیش جهان را دور زدن//د و یادگاریه//ای گرانبهایی از سفرهایشان به ایران آوردند.

هر ساله تعدادی گردشگری خارجی سوار بر وسیله نقلیه شخصی ش//ان وارد کشور میش//وند. با این تفاوت که بسیاری از آنان برای عبو ر از ایران دچار مش//کل میشوند. در کنار مش//کل برای عبور و مرور وسایل نقلی//ه، تصادف نیز در کمین گردش//گران خارجی است.

گردش//گر اس//ترالیایی که با خودروی شخصیخودازکشورهایمختلفعبورکرده و به ایران رس//یده بود در جادههای استان گرکان تصادف کرد. در این حادثه خودروی او کهمدل 1962 بودبااتومبیلجلویی برخورد کرد و خسارت سنگینی دید. دلیل ای//ن حادثه بدی ج//اده و عدم دقت راننده ایرانی بیان شده است.

ماجراجویی زوج سوییسی- آلمانی در ایران

همه گردش//گرانی که پایشان به ایران میرسد به بدشانسی گردشگر استرالیایی نیس//تند. درس//ت در روزهایی که جهان ملتهب از اخبار جنگ و حملههای پی در پی تروریستهاست، یک زوج سوییسیآلمان//ی س//وار بر یک//ی از س//ریعترین خودروهای برقی جهان، راه ایران را پیش گرفتند و پس از رس//یدن به دل آس//یا، قصد دارند از روس//یه به خانهشان در س//وییس برگردند. س//فر برقی ماگدالن//ا و بندیکت انگیزههای//ی فراتر از تس//ت یک خودروی متفاوت دارد، آنها در پی اثباتفرضیههایشان داشتن س//فری آس//ان برای بهتر دیدن کش//ورها در شرایطی معمولی با کمترین آسیب به محیطزیست هستند.

این زوج اروپایی تابس//تان 2016 یک مدل از خودروی برقی »تس//ال« را اجاره کردند و در یک س//فر آزمایشی از ایتالیا راهی اتریش، اسلواکی و بعد پرتغال شدند تا فرضیههایشان را آزمایش کنند. نتیجه صددرصد به واقعیت پیوست. آنها دریافتند که خودروی برقی به راحتی قابلیت تبدیل به یک چادرخواب دو نفره را دارد، ضمن اینکه ماجراجویی برق//ی امکان میدهد سفری پاک به س//ایر کشورها، اگر نه به شکلی بهتر، دستکم در شرایطی معمولی تجربه کنند.

اینگردشگرانجوان،یکسالبعدپساز بازی با اعداد و بررسی هزینهها، این خودروی برقی را به جمع خانواده کوچکشان اضافه کردند.بندیکتدروبسایتیکهماجراجویی برقی جذابش//ان را روایت میکند، نوشته است: »برنامه مسافرت با این خودرو به مکانی دوردست، از ابتدا در ذهن ما بود، اما انتظار نداشتیم به این سرعت عازم سفر شویم، به ه//ر حال زندگی ادامه داد و ما حاال خود را دور از همکاران سابقمان میبینیم. ماگدالنا به عنوان مشاور فعالیت داشت و من در سه سال گذشته با انجمنهای مالی همکاری میک//ردم که به نظر میرس//د حاال دنبال جایگزینی برای ما هستند.«

این زوج سوییسی- آلمان از ابتدای سال 2017 با رسیدنبهایرانوسپسدل آسیا، برنامهریزی این سفر را آغاز کردند. آنها حدود 50 روز پیش از سوییس راه افتادند و از هلند، اتریش، اسلونی، بوسنی و هرزگوین، مونتهنگرو، کوزوو، آلبانی، بلغارستان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان گذر کردند و بعد هم به ایران رسیدند.سفرشان به ایران نزدیک به چهار هفته طول کش//ید. آنها به همراه خودروی برقیشان از مرز شمال غربی وارد کشورمان شدند و در تبریز، ارومیه، مراغه، زنجان، رش//ت، گچسر، تهران، قم، کاشان، اصفه//ان، نایی//ن، گرگان، پ//ارک جنگلی گلس//تان، بجنورد و شیروان توقف داشتند تا عالوه بر تماش//ای جاذبهها، خودرویشان را هم شارژ کنند.تسال، ماگدالنا و بندیکت تا حاال 10 هزار کیلومتر راه آمدهاند و نزدیک ب//ه دو مگاوات برق مصرف کردهاند. یکی از انگیزههای سفر این زوج سوییسی آن بود که اثبات کنند قرار نیس//ت هنگام سفر با خ//ودروی برقی در جایی بمانند، چون این دس//تگاه به راحتی قابل شارژ است، حتی در پارکینگ خانه با اتصال به پریز برق. آنها تصاویری از جایگاههای شارژ این خودرو در ایران را منتشر کردهاند تا خیال دغدغهمندها را از این بابت آسوده کنند. بندیکت با انتشار تصاویری از ایران نوش//ته: »ت//ا به امروز با کمی بردباری و صبر با افراد روش//نفکر و با انگیزه روبهرو شدیم که کمک زیادی به ما کردند.«آنها به تازگی از ایران خارج ش//دهاند و قرار اس//ت تا آسیای مرکزی پیش بروند. از ترکمنس//تان و ازبکستان عبور میکنند و از روسیهواسکاندیناویبهخانهبرمیگردند.شاید ایننخستینبارباشدکهگردشگرانیباخودرویی برقی،مسافتیطوالنیراطیمیکنندتاتابوی ماجراجوییهایبرقیرابشکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.