اطالعیه ستاد هماهنگی خدمات سفر ویژه تعطیالت عید فطر

Jahan e-Sanat - - News -

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با صدور اطالعیه ویژه تعطیالت عید فطر، هشدارها، توصیهها و پیشنهادهایی را برای سفر بهتر هموطنان ارائه کرد.

در اطالعیه این ستاد که دوم تیرماه منتشر شده آمده است: »با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم فهیم و متدین و عرض تبریک پیش//اپیش به مناسبت عید سعید فطر، از مسافران و هموطنان عزیز درخواست میشود، موارد زیر را همزمان با آغاز تعطیالت پایان ماه مبارک رمضان و سفرهای تابستان مدنظر و مورد رعایت قرار دهند:

-1 هموطنان گرامی پیش از س//فر از طریق س//امانه مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شماره 141 ازوضعیتتردددرجادههایکشوروازطریقسامانه431 از شرایط آبوهوایی مقصد مورد نظر اطالعات الزم را کسب و سپس برای سفر خود برنامهریزی کنید.

-2 اس//تفاده از سایت 09629 برای کسب اطالعات مسیر، خدمات قابل ارائه گردش//گری در ش//هرها و طرح ش//کایات و انتقادات احتمالی.

-3 مسافران عزیز ضمن حفظ آرامش خود در ترافیکهای طوالنی نهایت همکاری را با پلیس راهور ناجا و ماموران راهداری به عمل آورده و از توقفهای غیرضروری در حاش//یه جادهها، اطراف رودخانهها و س//ایر نقاط که موجب ترافیک میش//ود، خودداری کنند.

-4 ب//ا عنایت به اهمیت حفظ محیطزیس//ت توصیه اکید میشود زبالههای خود را در محیطهای طبیعی رها نکرده و در پاکیزه نگهداشتن محیطهای طبیعتگردی و گردشگری کوشا بوده و ضمن استقرار در اماکن تعریف شده، در صیانت از طبیعت همت الزم مصروف شود.

-5 هموطنان عزیز میتوانند با تماس با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری اس//تانها از برنامههای فرهنگی تدارک شده توسط دستگاههای عضو ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها شامل بازارچههای خیریه، نمایشگاههای هنرهای سنتی، رویدادهای مذهبی و آیینی اطالع حاصل نموده و بازدید کنند.

-6 از مردم عزیز و مسافرانی که در روز جمعه 96/4/9 قصد مراجعت به ش//هرهای خود دارند درخواست اکید میشود به توصیهها و تدابیر دس//تگاههای مسوول از جمله پلیس راهور، راهداری و نیروهای امدادگر در مسیر جادهها، شهرهای بین راه توجه و عنایت داشته باشند.

در پایان ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ضمن تاکید بر استمرارفعالیتستادهایاجراییهماهنگیخدماتسفراستانها درتمامیبخشهایحملونقلوترافیک،امنیتوانتظامی،امداد و نجات، مدیریت بحران، بهداشت و درمان، اسکان و پذیرایی ...و هماهنگی کامل کلیه واحدهای مسوول را برای خدماترسانی شایسته به مسافران و گردشگران ضروری میداند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.