ریزش مخاطب سینما در ماه رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

یک پخشکننده و تهیهکننده سینما با ارزیابی وضعیت فروش سینماها در ماه مبارک رمضان از ریزش 20 درصدی مخاطب و دالیل آن سخن گفت.سعید خانی درباره وضعیت گیشه سینما در ماهمبارکرمضانگفت:امسالفروشسینماییماخوببودهولی با 20 درصد ریزش مخاطب مواجه شدهایم که این روند میتواند علل مختلفی از جمله افزایش قیمت بلیتها یا نداشتن تنوع ژانر و بحث اطالعرسانی داشته باشد.او همچنین حادثه تروریستی اخیر را نیز در کاهش فروش فیلمها و مخاطب موثر دانست و افزود: مردم کمتر در مکانهای شلوغ حضور پیدا میکنند، به طور مثال ما در مقایسهباروزمشابهدرهفتهقبلش04 درصدباافتفروشمواجه شدیم.او در عین حال خاطرنشان کرد: البته با گذر زمان این روند به حالت طبیعی خودش بازمیگردد و مثال با حضور فیلمهایی مثل »اکسیدان« انشاءاهلل تا عید فطر فروشها بهتر خواهد شد.خانی در ادامه به ارائه راهحلی برای فروش بهتر گیشه پرداخت و افزود: به نظر من باید قیمت فروش بلیتها به روش پلکانی باشد؛ چرا بایدقیمتبلیتسانسساعت01 صبحشنبهبا01 شب5 شنبه یکی باشد و این یک روند اشتباه است. باید ضریب سانسها رعایت شود.این تهیهکننده سینما با اشاره به اینکه طرحهای اجرایی در ماه مبارک رمضان چندان موفق عمل نکردند، گفت: نیمبها بودن سانسها مفید نبود زیرا ساعاتی که برای آن اختصاص داده بودند تاثیری بر فروش نداشت و تا ساعت پنج بیشتر نبود. مردم تا قبل از افطار به س//ینما نمیروند و بقیه ساعات نیز مثل مواقع دیگر س//ال بود بنابراین باید بقیه ساعات شب نیز نیمبها میشد و در این مورد تبلیغات میکردند به هرحال باید یک کار دسته جمعی اتفاق میافتاد و توسط شهرداری یا دولت حمایت و اطالعرسانی میشد.این پخشکننده با تاکید بر اینکه باید تنوع ژانر در سینما وجودداشتهباشد،گفت:فیلمهایکنونی،فیلمهایخوبیهستند ولی اینکه سانس بیشتری به فیلم کمدی اختصاص داده میشود، طبیعتا سینمای اجتماعی هویت خودش را از دست میدهد. این مشکلی است که در نهایت به سینمای ایران صدمه وارد میکند، زیرا ما باید تنوع ژانر داشته باشیم. قطعا یک جایی این کمدی را مردمماپسمیزنندمثالدرسالهای68،58 ژانرکمدیراپس زدندودیگرمخاطبنداشت.یکپخشکنندهوتهیهکنندهسینمابا اشارهبهاینکهتوجهبهفیلمهایکمدیبیشترازژانرهایدیگراست، گفت:متاسفانهفیلمهایاجتماعیحتیاگرخوبباشندچونبهای بیشتریبهفیلمهایطنزوکمدیمیدهیمدیدهنمیشوند؛اساسا سینماداران ما هم دوست دارند فیلم کمدی اکران کنند بنابراین حتی اگر فیلمهای اجتماعی خوبی هم داشته باشیم فرصت دیده شدن ندارند که بخواهند فروش داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.