جایزه بزرگ جشنواره لوکارنو برای کارگردان سیسیلی!

Jahan e-Sanat - - News -

»ژان- ماری اشتراب« کارگ//ردان سرش//ناس فرانس//وی جایزه پلنگ افتخ//اری جش//نواره سوییسی »لوکارنو« را به دست میگیرد.

به گ//زارش »هالیوود ریپورتر«طیمراسمیکه روز 11 اوت در جریان جشنواره بینالمللی فیلم لوکارنو برگزار میشود، تندیس پلنگ افتخاری به ژان ماری اشتراب فیلمساز فرانسوی تبار 84 ساله اعطا میشود.

این جشنواره فیلم که هفتادمین دوره خود را پیشرو دارد، از دوم تا دوازدهم اوت برگزار میشود.

اش//تراب یکی از کارگردانان معیار در سینمای اروپاست و برای سبک دقیق فیلمسازیاش شهرت دارد. او متولد 1933 فرانس//ه اس//ت و پیش از اقامت در سوییس، در آلمان و ایتالیا زندگی میکرده. کارگردان »سیس//یلی!« با فیملسازان بزرگی همچون »ژان رنوار« و »رابرت برسون« کار میکرد و بعد از آن با همراهی همسر کارگردانش »دنیله هویله« مسیر خود را در سینمای قرن بیستم پیش گرفت.

اشتراب با شش دهه سابقه فعالیت هنری، اولین فیلم بلندش را در سال 1967 به نمایش درآورد و از آن زمان تاکنون بیش از 10 اثر همچون »از ابرها تا مقاومت« و »سیسیلی!« کارگردانی کرده است. او در سال 2006 جایزه شیر طالی جشنواره ونیز را کسب کرد.

پیش از اش//تراب که سال 1992 با »آنتیگونه« و در 2004 با فیلم »کمونیس//تها« در جشنواره »لوکارنو« حضور داشته، کارگردان//ان بنامی چون ژان- لوک گدار، کن لوچ، س//یدنی پوالک، ورنر هرتس//وگ و مارکو بالچیو جایزه پلنگ افتخاری فستیوال لوکارنو را از آن خود کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.