طبقهبندی گروههای خودسر!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعف/ری- ما یکس//ری نیروی خودسر داریم که اصالحطلبان را میزنند یا به آنها توهین میکنند یا علی مطهری را در شیراز گیر میاندازند و حتی به آقای الریجانی در قم مهر پرت میکنند! یکسری هم نیروی خودسر داریم که گیر میافتند! اگر شما دسته سومی سراغ دارید به ما هم خبر بدهید در طبقهبندی جدید از نیروهای هماهنگ شده و خودسر قرار بدهیم!

بدیهی است نیروهای خودسر باالرونده از دیوار کنسولگری در این طبقهبندی قرار نمیگیرند و این نوع طبقهبندی فقط مربوط به نیروهای خودسری است که در مراسم حضور بههم میرسانند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.