دعای روز بیستونهم ماه مبارک رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

خدایا در این ماه با رحمتت فروگیر و توفیق و خودنگهدارینصیبمکنوازتیرگيهایتهمتدلم را پاک گردان، ای مهربان به بندگان با ایمان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.