کمرنظامبانکیخمشد

انفعال و شکست روحانی در دستور کار مخالفان دولت؛ مصائب آقای رییسجمهور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد کیانوشراد*- حمله به روحانی و مع//اون اولش در روز قدس نش//اندهنده اوج اس//تيصال و درماندگی برخی از محافل افراطی مخالف دولت اس//ت. توهين و ناسزا گفتن بدون ترديد از افرادی سر میزند كه به لحاظ پايگاه اجتماعی از موقعيت نازلتری نسبت به حريف خود برخوردار هستند.

پي//دا كردن رد پای چنين افرادی كه نه حرك//ت آنها خودجوش و نه اقداماتش//ان خودسرانه اس//ت كار سختی نيست. چنين تحركات//ی در گذش//ته باره//ا و بارها تكرار ش//ده اما س//ردمداران آنها امروز متاسفانه مجددا به صدا و س//يما هم راه پيدا كردهاند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اظهار اتهامات ناچسب س//عی در بیاعتبار كردن دولت دارند. اين گروه غافل از اين هس//تند كه اگ//ر كاربرد توهين، افترا و ناس//زاگويی اثربخش بود تاكنون بايد جريان اصالحات و اعتدال از نگاه مردم افتاده باشد درحالی كه بزرگترين خطای زعمای اين گروه هتاك آن است كه با تداوم چنين روشهايی روز به روز به حاشيه رفتن خودشان كمك میكنند. در اين مقطع قوه قضاييه و رييس قوه قضاييه كه در همه مسايل ريز و درشت كه هيچ ارتباطی با قوه قضاييه ندارد، اعالم جرم میكند الزم است به عنوان مدعیالعموم برای نشان دادن قانونمداری كس//انی كه در روز قدس توجه مردم و جهانيان را از اس//راييل به مس//ايل داخلی منحرف كردند، برخورد شايس//ته و مطابق قان//ون انجام ده//د. از طرفی تصور میكن//م عقالی گروهه//ای اصولگرا از ابتدا با چنين ش//يوههايی موافق نبوده و نيستند گرچ//ه در مقابل اي//ن جريانات افراطی هم واكنشهای اثرگذاری از خود نش//ان ندادند اما هنگامی كه هتاكیهايی به علی مطهری، علی الريجانی و بزرگانی همچون ناطق نوری انجام شد اينها به صرافت افتادند تا سهم خود را از اصولگراي//ان افراطی جدا كنند. در اين برهه نيز اصولگرايان معتدل كه حامی دولت هستند نسبت به چنين توهينهايی نه تنها راضی نيستند بلكه به شدت مخالف بودهاند. در جنبه عمومی نيز چنين رفتارهايی آنچنان م//ورد انزجار مردم قرار گرفت كه در فاصله كمی در فضای مجازی با محكوميت گسترده آحاد مردم مواجه شد.

اصولگرايان افراطی نيز اگر اندكی محاسبه عقالنی نس//بت به رفتارهايش//ان داش//ته باشند آنها هم از چنين ناسزاگويی اجتناب خواهند كرد.بايد توجه داش//ت كه جريانات گس//تردهتری ب//ا برنامهري//زی و به صورت پنهانی ب//رای زمينگير كردن دولت خود را آم//اده كردهاند. دولت با تعميق ارتباط خود ب//ا مردم و با در جريان ق//رار دادن مردم از اقدامات خ//ود مخصوصا در سيس//تمهای اجراي//ی و مالی میتواند خود را از آس//يب اساسی حفظ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.