هر روز یك بحران براي روحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادرکریميجوني-منازعهانتخاباتيمياناصالحطلبانواصولگرايانپايان نيافتهوگماننميرودكهتاپاياندوردومرياستجمهوريحسنروحانياين منازعه به پايان برسد.تمام اظهاراتي كه اين روزها درباره لزوم انسجام و اتحاد ميان شهروندان ايراني و گردهم آمدن همه ديدگاههاي سياسي- اجتماعي زير چتر اتحاد گفته ميشود، بيشتر به تعارف شبيه است چراكه اصولگرايان كه كرسيهاي مجلس، مجلس خبرگان، رياستجمهوري و شوراي شهر را يكي بعد از ديگري از دست دادهاند، چيزي براي از دست دادن ندارند و تمام توان خود را براي بازپسگرفتن اين كرسيها به كار گرفتهاند.با اين حساب، منازعه حاضر ميان اصالحطلبان و محافظهكاران قرار نيست با بر زبان آوردن تعارفات معمول و حرفهاي ديپلماتيك به پايان برسد يا سرانجام يابد. بلكه اين اظهارات و حمالت لفظي چهرههاي اصلي دو جناح در واقع قله كوچكي از كوه يخي است كه قسمت اعظم آن در ميان اقيانوس پنهان شده است. اين به آن معني است كه جنگ اصلي ميان دو جناح پشت درهاي بسته و لبخندهاي ظاهري در جريان است و گاهي تركشهاي اين جنگ در قالب حمالت لفظي رخ مينماياند.كامال قابل درك است كه پس از شكستهاي مكرر در عرصه رقابتهاي انتخاباتي، محافظهكاران به اين نتيجه رس//يده باش//ند كه چهرههاي مياني و ردهپايين قابليت جنگيدن در اين ميدان را ندارند. از اين رو محافظهكاران با ژنرالها و رهبران ارش//د خود وارد ميدان ش//دهاند و براي بازپس گرفتن س//نگرهاي از دست رفته تالش ميكنند؛ تالشي كه معلوم نيست تا چه حد قرين موفقيت باشد. در واقع چهرههاي ارشد محافظهكار، جمع شدن افكار عمومي در جبهه اصالحطلبان و پرشمار شدن طرفداران آنها را برنميتابند و با شعارهايي نظير ضرورت ايجاد توازن در جامعه و پرهيز از قطببندي اجتماعي درصدد كشاندن يا جذب بخشي از هواداران اصالحطلبان به جبهه و سنگرهاي خود هستند اما اين تالشها موفقيت چنداني در بر نداشته و به همين دليل چشمانداز دلگرمكننده و اميدبخشي براي محافظهكاران وجود ندارد. به ويژه آنكه شعارهايي كه باعث جذب شهروندان به اردوگاه اصالحطلبان و حمايت از روحاني شده، فراتر از خطقرمزهاي اصولگرايان است و چهرههاي محافظهكار براي تبليغ يا ارائه چنين شعارهايي بايد از خط قرمز خود عبور كنند. در عين حال با توجه به مسابقه اصولگرايان و كارنامه آنها، دادن شعارهايي به سبك اصالحطلبان مقبوليتچندانيبرايشانبههمراهنخواهدآوردچراكهافكارعموميدرجدي و صادقانه بودن محافظهكاران براي ايراد اين مواضع و شعارها، ترديد فراوان دارد. از اين جهت ايراد اين شعارها و تبليغ اهدافي مشابه اهداف اصالحطلبان در مورد محافظهكاران باورپذيري اندكي دارد. نمونه بارز اين ماجرا البته در مورد پيوند ابراهيم رييسي با امير تتلو مشاهده شد كه حتي محافظهكاران نيز به انتقاد از اين اقدام برخاستند.در اين صورت اصولگرايان يا بايد به دوري طوالني و شايد دائمي از كرسيهاي قدرت تن در دهند يا به هر نحو و با هر ابزار، اين كرسيها را بازپس بگيرند. كامال قابل انتظار است كه اصولگرايان و محافظهكاران راه دوم را براي ادامه دادن پسنديدهاند و ميخواهند با استفاده از هر آنچه در اختيار دارند اين كرسيها را بازپس بگيرند.اما مشكل بزرگ اصولگرايان آن است كه پيادهنظام و سربازان خطمقدم جبهه محافظهكار از هوشمنديكافيبراياجرايمنوياتژنرالهايخودبرخوردارنيستندوازاين رو گاهي رفتارهايي را مرتكب ميشوند كه به جاي كمك كردن به تحصيل اهداف رهبران محافظهكار، در دستيابي به اين اهداف اختالل ايجاد ميكنند. همين ناهوشمندي و كمتواني پيادهنظام، ژنرالهاي اردوگاه محافظهكاران را به اين باور رسانده كه بايد به هر ترتيب ميان شهروندان، رايدهندگان و افكار عمومي با اردوگاه اعتدال افتراق ايجاد و فاصله ميان اين دو را بيشتر كرد. از اين رو نه فقط چهرههاي شاخص معتدلهاي سياسي مانند حسن روحاني، محمدجوادظريفواسحاقجهانگيريموردحملهواقعشدهاندبلكهچهرههاي نزديك و همراه اين گروه مانند علي مطهري و حتي علي الريجاني هم مورد حملهوانتقادقرارگرفتهاند.درايناستراتژينهفقطتخريبوشايعهسازيعليه چهرهها در صدر دستور كار قرار دارد بلكه ايجاد اختالل در اجراي برنامههاي دولت و ناكارآمد جلوه دادن اصالحطلبان و طرفداران اعتدال سياسي نيز به شدتدنبالميشود.دقيقابههميندليلگمانميروداگردردولتاصالحات هر9 روزيكبحرانبرايخاتميوهمكارانشوجودداشت،دردولتاعتدال هر روز يك بحران براي روحاني وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.